Logotyp INHERITSyftet med INHERIT är att identifiera sektorsövergripande insatser och projekt för en mer hållbar framtid, det vill säga initiativ som både skyddar miljön, förbättrar vår hälsa och bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

I projektet INHERIT (Intersectoral Health and Environment Research for Innovation) undersöker vi hur boendemiljö, fysisk aktivitet och livsmedelskonsumtion samspelar med miljö, hälsa och jämlikhet. Det storskaliga initiativet ingår i ramprogrammet HORIZON 2020 och samordnas av EuroHealthNet. Projektet samlar främst experter från hälso- och miljösektorerna men även från andra sektorer, där t.ex. tekniksektorn ingår. Projektet syftar till att fram underlag till beslutsfattare samt att identifiera goda exempel på insatser och interventioner som kan påverka vårt beteende och samtidigt skapa vinster på flera plan och inom olika områden.

Effektiva insatser för en mer jämlik och hållbar framtid

Ett hundratal goda exempel på insatser för miljö, hälsa och jämlikhet har sammanställts av INHERIT i en databas.

Exemplen visar på insatser som stimulerar en beteendeförändring som gynnar miljön, främjar fysisk aktivitet och livsmedelskonsumtion. De flesta insatser som skyddar miljön främjar också vår hälsa och minskar ojämlikhet i hälsa. För att dra nytta av dessa kombinerad fördelar behöver effektiva sektorsövergripande insatser utvecklas.

Insatser som kan främja en jämlik hälsa och en miljömässigt hållbar livsstil beskrivs i INHERITs rapport: Exploring triple-win solutions for living, moving and consuming that encourage behavioural change, protect the environment, promote health and health equity.

Dela med dig av dina idéer på INHERIT-projektets webbplats

www.inherit.eu

Har du exempel på politiska initiativ eller projekt som gagnar miljö, hälsa och jämlikhet? INHERIT samlar in nya idéer och skulle vilja ta del av era projekt! Skicka ditt exempel eller din idé till INHERIT och inspirera andra att bidra till vårt arbete för positiva förändringar och en mer hållbar livsstil för alla.

Exempel på projekt

Från vår inledande kartläggning har vi hittat flera exempel på projekt som bidrar till att skydda miljön samtidigt som de direkt eller indirekt förbättrar vår hälsa och minskar ojämlikhet i hälsa:

  • Initiativ till stadsträdgårdar för att främja social delaktighet, närproducerade varor och hälsosam konsumtion, liknande de som ingår i projektet Urban Gardens Otesha med finansiering från EU:s handlingsprogram för livslångt lärande (Grundtvig multilateralt projekt).
  • Sociala företag som verkar inom återanvändning, reparation och återvinning, till exempel de som ingår i nätverket RREUSE som hjälper arbetslösa tillbaka till arbete och återför produkter till marknaden till överkomliga priser, vilket förser låginkomstgrupper med viktiga hushållsartiklar.
  • Avgiftsfri kollektivtrafik i Tallinn i Estland som bidrar till en bättre luftkvalitet och hälsa.
  • Projektet Beat the Street – ett globalt initiativ som uppmuntrar barn och föräldrar att promenera till skolan för att samla in poäng till sin skola och tävla mot andra.
  • Initiativet Energisparservice som leds av Caritas i Frankfurt i Tyskland som utbildade och engagerade före detta arbetslösa till att hjälpa låginkomsthushåll att göra sina egna hem mer energieffektiva. Mottagarna av denna kostnadsfria rådgivningstjänst minskade både sitt koldioxidavtryck och sina kostnader genom att använda till exempel energisparande glödlampor och vattenbesparande tillbehör. Initiativet har spritts över hela landet.

Läs mer om projekten här

Om INHERIT

INHERIT är ett forskningsprojekt med 18 deltagande partners som handlar om att främja jämlik hälsa och välbefinnande genom att ta fram effektiva sektorsövergripande insatser och interventioner som angriper ojämlika miljöförhållanden på områdena boende, fysisk aktivitet och matvanor.

INHERIT syftar till att identifiera och främja kopplingar som bidrar till ett utökat tvärsektoriellt samarbete för att lösa problem inom hälsa, jämlikhet och miljö på ett omfattande och tillämpat sätt för en mer hållbar framtid.

INHERIT finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram HORIZON 2020 enligt avtalsnummer 667364. INHERIT lanserades i januari 2016 och kommer att pågå i fyra år fram till december 2019. Projektet samordnas av EuroHealthNet.