Visionen är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha minskat till nivåer som är långsiktigt hållbara ur både hälso- och miljöperspektiv. Förändringen mot ett hållbart samhälle måste ske utan att vi bidrar till ökade miljö- och hälsoproblemen utanför våra gränser. Du kan läsa mer om miljömålen på Miljömålsportalen.

Miljökvalitetsmål och människors hälsa

Miljöfaktorer påverkar förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger upphov till faktorer som på olika sätt kan påverka hälsan. Till exempel kan luftföroreningar och buller ha direkt skadliga effekter och leda till sjukdom och förtida dödsfall, men även påverka vårt mentala välbefinnande genom att de kan störa hälsofrämjande upplevelser. Farliga ämnen kan påverka fosters och barns utveckling samt ge upphov till en rad olika sjukdomar, även senare i livet. En livsmiljö som orsakar ohälsa innebär stora kostnader för samhället, både inom hälso- och sjukvården och som förlorad arbetskraft. Omvänt kan en god livsmiljö skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa, samt bidra till samhällsvinster och sociala värden.

Hälsa som drivkraft för miljömålsarbetet och för hållbar utveckling

Folkhälsomyndigheten har under 2017 och 2018 drivit en samverkansåtgärd under Miljömålsrådet om hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling. Syftet var att återinföra ett gemensamt hälsoarbete i miljömålsarbetet. Förutom Folkhälsomyndigheten har Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Landstinget Dalarna, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Strålsäkerhetsmyndigheten deltagit.

Inom arbetet har två rapporter publicerats:

Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa

Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen

Inom arbetet har behov identifierats för att kunna arbeta mer ändamålsenligt och effektivt med hälsa i miljömålsarbetet. Dessa behov samt föreslagna åtgärder för att uppfylla behoven presenteras i en syntesrapport:

Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling – behov och förslag till åtgärder