Cirka en tredjedel av världens barn - upp till 800 miljoner globalt - har blodblyhalter på eller över 5 mikrogram per deciliter (µg/dL), dvs. halter som kan ha en negativ effekt på barns kognitiva utveckling. Det finns ingen nedre gräns för när blyexponering betraktas som säker.

Att bly påverkar i synnerhet barns utveckling har länge varit känt. Hälsoeffekter innefattar neurologiska, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar med påverkan på psykisk hälsa och beteende, men även fysiologiska effekter som ökad risk för njurskador och hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

Blyexponering sker främst från batterier innehållandes bly, såsom bilbatterier. I länder utan fungerande återvinning sprids bly till den omgivande miljön. I vissa länder används fortfarande bly i glaseringen av keramikföremål, och det tillsätts även bly till t ex gurkmeja för färgens skull.

Rapporten innehåller en beskrivning av exponeringsvägar och hälsoeffekter av bly, men även de samhällsekonomiska konsekvenserna av barns exponering. Rapporten avslutas med förslag på åtgärder för att minska exponeringen av bly för världens barn.

Läs mer

The Toxic Truth: Children’s Exposure to Lead Pollution – Undermines a Generation of Future Potential