Samhällsplanering för en god och hälsofrämjande boende- och närmiljö

Samhällsplanering spelar en central roll för det folkhälsopolitiska målområdet Boende och närmiljö. Det rymmer fysiska och sociala aspekter som kan bidra till en ökad jämlikhet i hälsa.

I den fysiska, byggda miljön handlar det om att ha tillgång till en bostad av god kvalitet, att ha en bra boendemiljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller, med tillgång och närhet till natur och grönområden, till samhällsservice och kultur. Tillgång till en bra skolmiljö inne och ute är en ytterligare viktig förutsättning för att främja jämlikhet i hälsa.

Till den sociala miljön hör bland annat relationen till andra boende, tillit, sammanhållning och integration liksom möjligheten att vara delaktig i samhällslivet och ha möjlighet att påverka faktorer i sitt eget närområde.

Hur boende och närmiljö planeras och utformas spelar därmed roll när det gäller att påverka viktiga bestämningsfaktorer för en mer jämlik hälsa. Här kan en samhällsplanering, som utgår från ett jämlik hälsa-perspektiv, bidra till att minska hälsoklyftorna.

Samhällsplanering inom övriga folkhälsopolitiska målområden

Utöver Boende och närmiljö spänner samhällsplanering över andra folkhälsopolitiska målområden. Målområdet Det tidiga livets villkor handlar exempelvis om att säkerställa att förskolan håller en god kvalitet. Det inkluderar bland annat att utomhusmiljön på förskolgårdarna är bra och att barnens perspektiv tas i beaktande. I målområdet Levnadsvanor ryms bland annat fysisk aktivitet. En samhällsplanering som tillgodoser tillgång till attraktiva gång- och cykelvägar och grönområden kan underlätta möjligheterna för lek, rörelse och aktivitet.

En annan viktig aspekt i samhällsplaneringen är medborgarnas möjligheter att göra sin röst hörd och på ett demokratiskt sätt kunna påverka sin livsmiljö. Det är frågor som inryms i målområdet Kontroll, inflytande och delaktighet och det inkluderar vikten av – men också utmaningen med – att nå ut till alla grupper i samhället.

Hälsofrämjande samhällsplanering och andra relevanta samhällsmål

Samhällsplanering för en god och jämlik hälsa har också naturliga kopplingar till andra samhällsmål, t.ex. Agenda 2030, miljömålen, mål för friluftslivspolitiken, bostadspolitiska- och transportpolitiska mål. Samhällsplanering spelar också en viktig roll när det gäller klimatrelaterad hälsa och förutsättningar att förebygga negativa hälsokonsekvenser av ett förändrat klimat.

Möjligheter att tillämpa samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter (PDF, 1,1 MB)