Samhällsplanering och hälsa

Samhällsplanering kan spela en viktig roll för att bidra till ökad jämlikhet i hälsa och en hållbar utveckling. Det handlar om att planera den fysiska och den sociala miljön utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv.

Samhällsplanering för en god och hälsofrämjande boende- och närmiljö

Samhällsplanering spelar en central roll för det folkhälsopolitiska målområdet Boende och närmiljö. Det rymmer fysiska och sociala aspekter som kan påverkas i en positiv riktning och bidra till en ökad jämlikhet i hälsa med hjälp av en medveten samhällsplanering. I den fysiska, byggda miljön handlar det om att ha tillgång till en bostad av god kvalitet, att ha en bra boendemiljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller, med tillgång och närhet till natur och grönområden, till samhällsservice och kultur. Tillgång till en bra skolmiljö inne och ute är en ytterligare viktig förutsättning för att främja jämlikhet i hälsa. Till den sociala miljön hör bland annat relationen till andra boende, tillit, sammanhållning och integration liksom möjligheten att vara delaktig i samhällslivet och ha möjlighet att påverka faktorer i sitt eget närområde. Hur boende och närmiljö planeras och utformas spelar därmed roll när det gäller att påverka viktiga bestämningsfaktorer för en mer jämlik hälsa. Här kan en samhällsplanering, som utgår från ett jämlik hälsa-perspektiv, bidra till att minska hälsoklyftorna.

Samhällsplanering inom övriga folkhälsopolitiska målområden

Samhällsplanering för en god och jämlik hälsa är ett brett område som rymmer en rad olika perspektiv. Utöver Boende och närmiljö spänner samhällsplanering över andra folkhälsopolitiska målområden. Det tidiga livets villkor handlar det om att säkerställa att förskolan håller en god kvalitet vilket bland annat inkluderar att utomhusmiljön på förskolegårdarna är bra och att barnens perspektiv tas i beaktande. I målområdet Levnadsvanor ryms bland annat fysisk aktivitet som en viktig friskfaktor. En medveten samhällsplanering som tillgodoser tillgång till attraktiva gång- och cykelvägar som underlättar aktiv transport och tillgängliga grönområden för rekreation och friluftsliv kan underlätta möjligheterna för lek, rörelse och aktivitet. En viktig aspekt i samhällsplaneringen är medborgares möjligheter att göra sin röst hörd och på ett demokratiskt sätt kunna påverka sin livsmiljö. Det är också frågor som inryms i målområdet Kontroll, inflytande och delaktighet och det inkluderar vikten av – men också utmaningen med – att nå ut till alla grupper i samhället.

Hälsofrämjande samhällsplanering och andra relevanta samhällsmål

Samhällsplanering för en god och jämlik hälsa har också naturliga kopplingar till andra samhällsmål, t ex Agenda 2030, miljömålen, mål för friluftslivspolitiken, bostadspolitiska- och transportpolitiska mål. Samhällsplanering spelar också en viktig roll när det gäller klimatrelaterad hälsa och förutsättningar att förebygga negativa hälsokonsekvenser av ett förändrat klimat.

Här samlar vi information och kunskapsunderlag som rör samhällsplanering för en god och jämlik hälsa.

Rapporter

  • Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena

    Utgivningsår 2010 Författare Statens folkhälsoinstitut

    Rapporten visar hur man kan använda en checklista för att göra en nulägesanalys och en bedömning av insatser för att förnya ett bostadsområde. Den fysiska…

  • Ljus och hälsa

    Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

    I Sverige upptar utomhusvistelse en liten del av dagen, och ljustillgången inomhus får därför stor betydelse för den totala dagsljusexponeringen. Under…

Gå till toppen av sidan