Tre övergripande dimensioner

Manualen bygger på tre övergripande dimensioner för en stödjande byggd miljö för ett aktivt liv: närhet, tillgänglighet och användbarhet.

  • Närhet handlar om det faktiska avståndet till viktiga målpunkter för ett aktivt liv, som t.ex. motionsanläggningar, parker, lekplatser och busshållplatser. Forskning visar att människor tenderar att använda anläggningar och platser mer regelbundet om de finns nära bostaden eller arbetsplatsen.
  • Tillgänglighet handlar om hur pass lätt och tryggt det är att nå en viss målpunkt och är inte samma sak som närhet.
  • Användbarhet handlar om funktionaliteten, kvaliteten, skicket och skötseln av en viss plats, anläggning eller annan målpunkt av vikt för fysisk aktivitet. Hög användbarhet är mycket viktigt för ett aktivt liv.

Planeringsmodell för byggd miljö och fysisk aktivitet

Denna planeringsmodell kan användas både när det finns ett uppdrag eller för att visa på behov av förändring. Planeringsmodellen består av Identifiering, Behovsanalys, Avgränsningar och målsättningar, samt Genomförande och utvärdering. Manualen kan ge stöd till planerare, folkhälsostrateger och förvaltare i hur man genom planering och förvaltning kan underlätta ett fysiskt aktivt liv för invånarna.

Läs mer

Aktivt liv i byggda miljöer – Manual för kommunal planering