Samhällsbuller

Över två miljoner människor utsätts vid sin bostad för trafikbuller över gällande riktvärden. Idag bor merparten av befolkningen i tätorter och trenden pekar mot att fler kommer att besväras av trafikbuller i framtiden.

Det är vanligt att bostäder har fönster direkt mot en större gata, trafikled, järnväg eller industri. De som bor i flerfamiljshus är mer utsatta än de som bor i småhus och nya flerfamiljshus byggs allt oftare i bullerutsatta lägen. Det beror på att den mark som är tillgänglig för att bygga bostäder i storstäderna oftast ligger nära större trafikleder, järnvägar och industrier.

Byggbuller upplevs ofta som mycket störande, även om det oftast bara pågår under en begränsad period. Gatustädning och varutransporter är andra bullerkällor i storstadsområden. De förekommer ofta på tidiga morgnar och riskerar därför att väcka folk för tidigt.

Fläktar- och ventilationsanläggningar, musik, kompressorer, tvättstugor och luftvärmepumpar är alla vanliga orsaker till klagomål på lågfrekvent buller. "En känsla av lättnad" är en vanlig kommentar när ett lågfrekvent buller upphör. Vissa bullerkällor skapar så kallade tonala komponenter. Om ljudet innehåller sådana tonala komponenter eller rena toner kan det orsaka kraftigare störningseffekter.
I flerbostadshus ger också musik från grannar och restauranger ofta upphov till störande ljud.

I skolor och förskolor är vanliga bullerkällor eleverna själva, ljud från saker man håller på med och buller från fasta installationer, exempelvis ventilationsanläggningar. Genomsnittliga ljudnivåer upp mot 70 dB (LAeq) är inte ovanliga i skolor. Detta är jämförbart med nivåer på många verkstadsindustrier.
Har du som boende klagomål på buller från fläktar, ventilationsanläggningar, tvättstugan eller musik från grannar ska du i första hand kontakta den person eller den verksamhet som stör. Gäller det fläktar eller tvättstugan i huset kontaktar du fastighetsägaren eller hyresvärden. Om inte det hjälper kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.