Vilka regler gäller för höga ljudnivåer?

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om höga ljudnivåer. Dessa gäller för lokaler och platser, inomhus och utomhus där hög musik spelas, till exempel konserter, träningslokaler och diskotek. De allmänna råden anger riktvärden för höga ljudnivåer som inte bör överskridas. Riktvärdena är baserade på kunskapsunderlag om risken för hörselskador till följd av höga ljudnivåer från musik.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ger stöd för tillämpningen av 9 kapitlet 3 § och 26 kapitlet 19 § i miljöbalken. Miljöbalken är avsedd att skydda människors hälsa och ska förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Som olägenhet för människors hälsa räknas en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är helt ringa eller tillfällig.