Nationella strategin för miljöbalkstillsyn

Strategins syfte är att skapa förutsättningar för en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig och effektiv och som visar på vilken tillsyn som är prioriterad ur ett nationellt perspektiv. De myndigheter som tillsynsvägleder inom miljöbalksområdet har samverkat vid framtagandet av strategin, där nationellt prioriterade fokusområden för hela miljöbalkens område lyfts. Det betyder att strategin ger underlag och stöd för en tillsynsmyndighet att göra den årliga tillsynsplanen.

I den nationella strategin för miljöbalkstillsyn beskrivs vilken tillsyn som bör göras inom de fokusområden som prioriterats. Här beskrivs också vilka vägledningsinsatser som de nationella miljöbalksmyndigheterna kommer att genomföra för att stötta upp tillsynen inom respektive fokusområde.

Plan för tillsynsvägledning

I Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning sammanställs den tillsynsvägledning som myndigheten planerar att ta fram under planens period. Det som påverkar innehållet i planen för tillsynsvägledning är bland annat ny lagstiftning, vår bedömning av områden där tillsynen behöver stärkas, och tillsynsmyndigheternas feedback på behov av tillsynsvägledning.

I planen för tillsynsvägledning redovisas bl.a. de tillsynsvägledande insatser som kommer att genomföras inom ramen för den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. Utöver dessa beskrivs också vilken övrig tillsynsvägledning Folkhälsomyndigheten planerar att ta fram inom hälsoskyddsområdet.

Läs mer