Vilka överträdelser som ska ge miljösanktionsavgift framgår av förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Exempel på överträdelser kan vara att verksamhetsutövaren:

  • åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken
  • startar en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att först ha fått tillstånd eller gjort anmälan
  • inte följer tillstånd eller villkor som meddelats med stöd av miljöbalken

För verksamheter som är berörda av reglerna om hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken utgår en miljösanktionsavgift om man startar en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan att ha gjort en föregående anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En tillsynsmyndighet ska besluta om en miljösanktionsavgift så fort en överträdelse mot någon avgiftsbelagd bestämmelse har gjorts.

Det krävs inte att överträdelsen har gjorts med uppsåt eller av oaktsamhet. Det krävs inte heller att miljön har tagit skada eller att överträdelsen medfört olägenheter för människors hälsa eller miljön. Inte heller spelar det någon roll om verksamhetsutövaren haft någon ekonomisk fördel av att bryta mot bestämmelsen.
Avgiften tillfaller staten. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från det att beslutet har fattats och ska betalas även om beslutet överklagas. Bifalls överklagandet betalas avgiften tillbaka med ränta.

Om en verksamhetsutövare inte upphör med överträdelsen efter det att en miljösanktionsavgift har beslutats, ska ny avgift tas ut med dubbelt belopp. Om en verksamhetsutövare upprepar överträdelsen inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift, ska det dubbla beloppet också tas ut. Avgiften får vara högst 1 000 000 kronor vid varje tillfälle.