Under det initiala skedet av en tillståndsprocess tillstyrkte kommunen föreslagen utbyggnad av fem vindkraftverk. Under prövningsprocessen ändrade kommunen i översiktsplanen. Med anledning av den nya planen menade kommunen att lokaliseringen inte längre var acceptabel.

Att kommunen ville behålla handlingsfriheten för eventuellt nya vindkraftverk betydde inte att kommunen ansåg att vindkraftverk bör kunna placeras på den sökta platsen. Kommunen hade pga. ny kunskap antagit riktlinjen att ytterligare utbyggnad av vindkraft i kustområdet inte är lämplig.

  • I en översiktsplan utpekades området såsom lämpligt för vindkraft. Tillstånd beviljades. Innan MÖD prövade överklagandet ändrade kommunen inställning i ny översiktsplan. Nya politiska ställningstaganden innebär inte att tillstånd ska undanröjas på den grunden.
  • Sökanden bör ha rimliga möjligheter att bedöma vilka risker som föreligger vid ansökan. Vid ansökan aktuell plan talade för tillstånd. (Märk väl att fråga är om nya politiska ställningstaganden, inte att miljö- och hälsofaktorer framkommit som gör lokaliseringen olämplig.)
  • Fråga är om en strikt tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken.
  • Översiktsplaner är endast en av de omständigheter som prövningsmyndigheten har att beakta (även om en aktuell och underbyggd plan har stor betydelse i lokaliseringsbedömningen).
  • Kommunen, som inte överklagat miljödomstolens dom, hade inte redovisat några konkreta planer för det aktuella områdets användning under överskådlig tid.

Dom

Miljööverdomstolen
Mål nr M 3336-07
2008-12-22

Lagrum

2 kap. 6 § miljöbalken
9 kap. 3 § miljöbalken