Elöverkänsligas förening med 427 medlemmar ansågs inte ha rätt att såsom ideell förening överklaga beslut om avslag på begäran om MKB

  • Det överklagade beslutet gällde inte en fråga som kan överklagas av ideell förening enligt 16 kap. 13 § MB.
  • Föreningen ansågs inte vara en sådan miljöorganisation som har talerätt.
  • Föreningen uppfyllde inte medlemsantalskravet.

Elöverkänsligas förening i Västra Götaland begärde att miljö- och hälsoskyddsnämnd i egenskap av tillsynsmyndighet enligt miljöbalken skulle förelägga samtliga verksamhetsutövare av mobilbasstationer/antenner inom kommunen att inkomma med miljökonsekvensbeskrivning. Nämnden avvisade begäran. Föreningen överklagade. Länsstyrelsen avslog överklagandet.

Miljödomstolen konstaterar att överklagbara domar och beslut får överklagas av ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen (16 kap. 13 § MB). Med domar och beslut avses tillstånd, godkännande eller dispens enligt MB. För att få överklaga domar och beslut skall föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagade beslut avser inte en fråga om tillstånd, godkännande eller dispens. Inte heller torde föreningen kunna räknas som en sådan miljöorganisation som har talerätt enligt 16 kap. 13 § MB. Vidare framgår av utredningen i målet att föreningen endast har ca 427 medlemmar.

Mot bakgrund av det anförda skall överklagandet avvisas.

Miljödomstolen
Mål nr M 2720-05
2005-12-28

Lagrum
16 kap. 13 § miljöbalken (1998:808)