• Miljööverdomstolen konstaterar att det mot bakgrund av den osäkerhet som råder om bullerstörningarna är alltför kostsamt och ingripande att förelägga om den aktuella ljudnivåmätningen.
  • Tillsynsmyndigheten bör som ett första steg besöka lägenheten och göra en egen bedömning av bullersituationen.

Hyresgäst klagade på buller från tvättstuga belägen på vind ovanför lägenheten. Tillsynsmyndigheten, kommunen, förelade hyresvärden att dels utföra ljudmätning, dels att redovisa vidtagna och/eller planerade åtgärder för att undanröja störningen. Hyresvärden överklagade föreläggandet. Länsstyrelsen och miljödomstolen avslog överklagandena.

Miljööverdomstolen finner att hyresvärden redovisat vilka bullerminskande åtgärder som vidtagits. Hyresvärden kan därmed anses ha efterkommit punkten 2 i föreläggandet.

När det gäller ljudmätningskrav gör domstolen följande bedömning:
Hyresvärden ska kunna visa att de allmänna hänsynsreglerna efterlevs (2 kap. miljöbalken). Verksamhetsutövare ska enligt 26 kap. 22 § miljöbalken utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. För den som upplåter bostäder gäller detta om skäl finns att anta att byggnadens skick kan medföra olägenheter för människors hälsa. Det ska alltså finnas fog för att kräva undersökningar av ett visst slag och omfattning. I bedömningen ingår även att kostnader och olägenheter ska stå i rimlig proportion till behovet och nyttan.

I aktuellt mål står hyresvärdens ord mot hyresgästens. Hyresgästen har dock uppgivit under ärendets gång att störningarna delvis minskat. Inga andra hyresgäster har klagat. Vare sig miljö- och hälsoskyddsnämnden, länsstyrelsen eller miljödomstolen har besökt lägenheten.

Miljödomstolen konstaterar att tvättstugans placering är sådan att risk för oacceptabla bullerstörningar kan förekomma i klagandens lägenhet. Det finns därför anledning att undersöka bullersituationen. Föreläggandet ter sig dock alltför kostsamt och ingripande med hänsyn till den osäkerhet som råder om störningarna.

Föreläggandet upphävs och ärendet återförvisas till tillsynsmyndigheten för ny handläggning. Som ett första steg i tillsynen bör kommunen besöka lägenheten och göra en egen bedömning av bullersituationen.

Dom
Miljööverdomstolen
Mål nr M 5958-08
2009-06-15

Lagrum
2 kap. 9 kap. 3 §, 9 kap. 9 §, 26 kap. 9 § & 26 kap. 22 § miljöbalken (SFS 1998:808)