Av domen framgår att ett områdes karaktär och närbelägen djurhållning har betydelse för störningsbedömningen (acceptansnivån). Närboende yrkade förbud mot hästhållning på grund av lukt- och bullerstörningar. Stallbyggnaden var belägen ca 20 meter från närmsta bostad.

Förbud meddelades inte då området hade lantlig karaktär och ytterligare en hästgård fanns i närheten. Ljud och lukt från hästar var därför ett naturligt inslag i området. Viss ljudproblematik behövdes dock åtgärdas. Under förutsättning att stallbyggnadens södra gavels ventil utrustas med en så kallad ljudfälla bedömde Miljööverdomstolen att hästhållningen inte ger upphov till olägenheter.

  • Området har lantlig karaktär.
  • Det finns ytterligare en hästgård i området.
  • Visst inslag av ljud och lukt från hästar får anses som ett naturligt inslag i området.

Dom

Miljööverdomstolen
Mål nr M 4048-2007
2008-06-17

Lagrum

9 kap. 3 § miljöbalken