• När det är fråga om lokaler som i sin normala användning innebär nyttjande av utomhusmiljön är bestämmelserna i 9 kap. 9 § MB tillämpliga även på utomhusmiljön.
  • I en lokaliseringsbedömning måste beaktas de olägenheter som sedan tidigare förekommer på platsen.
  • Förskoleverksamhet är inte en verksamhet som har till syfte att utnyttja en naturresurs på ett visst ställe, varför det inte är orimligt att kräva en annan lokalisering.

Miljödomstolen konstaterar att enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa störning, som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 9 kap 9 § MB skall lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. 9 kap. 9 § MB är att se som en särskild hänsynsregel som kompletterar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Med lokaler för allmänna ändamål avses bl.a. samlingslokaler, lokaler för vård och omsorg, undervisning m.m. Sådana lokaler omfattar många gånger även utomhusmiljöer.

Av såväl 8 kap. 9- 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900) som Skolverkets allmänna råd för öppen förskola (2000:1) följer att det vid förskolor bör finnas tillgång till lämplig utemiljö. Beträffande förskolor får därmed såväl inom- som utomhusmiljön anses omfattas av bestämmelsen i 9 kap. 9 § MB.

Enligt 2 kap. 6 § MB skall för en verksamhet väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa. I en avvägning måste beaktas de olägenheter som sedan tidigare förekommer på platsen. Genom att lokalisera den aktuella förskolan ca 16 meter från en av Uppsalas mest trafikerade vägar blir olägenheterna i form av buller- och luftföroreningar något som drabbar barnen i förskoleverksamheten. Olägenheterna riskerar att skada barnens hälsa.

Förskoleverksamhet är inte, till skillnad från till exempel en verksamhet som har till syfte att utnyttja en naturresurs på visst sätt, bunden till just den aktuella platsen och det är inte orimligt att kräva en annan lokalisering. Miljööverdomstolen finner att lokaliseringen är olämplig.

Miljööverdomstolen
Mål nr M 4256-10
2011-04-19

Lagrum
2 kap. 6-7 §§, 9 kap. 3, 9 §§ miljöbalken (1998:808)
8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Allmänna råd
Skolverkets allmänna råd för öppen förskola (2000:1)