Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade två fastighetsägare att genomföra en radonmätning i deras egen villabostad. Huset var byggt år 1965 då blåbetong, som kan innehålla radon, användes som byggmaterial. Fastighetsägarna hade invänt att huset renoverats och att all blåbetong tagits bort. Eftersom radon kunde finnas i marken samt finnas kvar i konstruktionen ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det fanns skäl att mäta radonhalten i bostaden.

Domen innebär att:

  • Ägaren av en byggnad är att anse som verksamhetsutövare när det gäller byggnadens effekter på människors hälsa och miljön.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden kunde i målet förelägga villaägarna såsom verksamhetsutövare att göra en radonmätning i sin egen bostad, eftersom det fanns skäl att anta att byggnadens skick kunde medföra olägenhet för människors hälsa.

Frågan i målet var om miljö- och hälsoskyddsnämnden som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, kunde förelägga fastighetsägarna att genomföra en radonmätning i deras egen villabostad för att ta reda på om någon olägenhet förekom.

Domstolen konstaterade att ägaren av en byggnad, oavsett om byggnaden används som bostad av ägaren och dennes familj, är att anse som verksamhetsutövare när det gäller byggnadens effekter på människors hälsa och miljön. Eftersom fastighetsägarna var att betrakta som verksamhetsutövare var de rätt mottagare av föreläggandet. Frågan var då om föreläggandet var motiverat i det nu aktuella fallet. Domstolen gjorde följande bedömning: Av bland annat Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft (SOSFS 1999:22 med ändring SOSFS 2004:6) framgår att om radonhalten i bostad överstiger 200 Bq/m3 bör förekomsten av radon anses utgöra olägenhet för människors hälsa. I aktuellt fall hade radonmätning utförts i ett annat bostadshus i samma område, vilken visade en radonhalt på 420 Bq/m3. Det i målet aktuella huset var byggt år 1965 då blåbetong, vilket kunde innehålla radon, användes som byggmaterial. Fastighetsägarna hade invänt att huset renoverats år 2005-2007 och att all blåbetong tagits bort. Eftersom radon kunde finnas i marken samt finnas kvar i konstruktionen ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det, trots fastighetsägarnas invändning, fanns skäl att mäta radonhalten i bostaden. Nämnden hade således haft fog för sitt föreläggande.
Mark- och miljödomstolens dom upphävdes och nämndens beslut fastställdes.

Mark- och miljööverdomstolen
Mål nr M 1118-12
2012-05-15

Lagar och regler
33 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 kap. 3 §, 9 kap. 9 §, 26 kap. 9 § och 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808).