Miljööverdomstolen har i en dom fastställt att en kommunal miljö- och hälsoskyddsnämnd kan förelägga en rockklubb att genom egenkontroll säkra att publiken inte utsätts för höga ljudnivåer.

Domen innebär att

  • Miljöbalken är tillämplig även vid frivilliga konsertbesök. Olägenhet för människors hälsa kan föreligga även om störningsexponeringen sker frivilligt. Ofrivillighet är ingen nödvändig förutsättning vid olägenhetsbedömning.
  • Verksamhetsutövaren, inte besökarna, ansvarar för att ljudnivåer inte medför risk för hörselskador.
  • Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer framstår som rimliga och relevanta.

Dom

Miljööverdomstolen
2009-03-19
Mål nr M 2826-08

Lagrum

9 kap. 9 § 1 st miljöbalken

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer