Förelägganden ska i enskilda fall alltjämt riktas till den som stör samt den som har faktisk och rättslig möjlighet att vidta åtgärder, vilket till exempel kan vara en hyresgäst som spelar för hög musik.

Domen innebär att

  • Högljudda hyresgäster kan utgöra en olägenhet för människors hälsa både för boende i huset och för boende i omgivningen.
  • Hyresvärden enligt försiktighetsprincipen är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra olägenheter för människor i omgivningen.
  • Miljöförvaltningen har rätt att förelägga om tillgång till störningsjour även för boende utanför den egna fastigheten. Jouren ska dock bara vara tillgänglig för störningar som härrör från den aktuella hyresvärdens fastighet, inte från andra fastigheter, restauranger och gatuliv med mera.

Dom

Miljööverdomstolen
2009-01-09
Mål nr M 2229-08

Lagrum

2 kap. 3 § & 26 kap. 19 § miljöbalken (2:7 MB)