Bakgrund till projektet

Folkhälsomyndigheten valde att fokusera på inomhusmiljöfrågor i skolor i ett nationellt tillsynsprojekt under 2014-2015. Bakgrunden till detta är att Socialstyrelsen i ett tidigare regeringsuppdrag utrett problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barnens arbetsmiljö i skolan. I Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola 2013 beskrivs bland annat att inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att särskilt många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga krav på t.ex. ventilation och städning. Utredningen visar också att det finns en rad brister i skolans inomhusmiljö där många lokaler inte uppfyller de krav som finns. Dessutom är skolorna ofta ett prioriterat tillsynsområde hos de operativa tillsynsmyndigheterna, det vill säga kommunernas miljökontor, och efterfrågan på tillsynsvägledning inom området är stor.

Syfte med projektet

Det övergripande syftet med projektet var att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor skulle förbättras och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön skulle uppfyllas.

Omfattning

Projektet utgick från miljöbalkens krav på skolor. De skolor som ingick i projektet var grundskolor (även förskoleklasser om de inryms i grundskolans lokaler) samt gymnasieskolor.

Projektet hade fokus på ventilation och städning samt egenkontroll vad gäller dessa områden. Ventilation och städning är viktiga faktorer i skolmiljöerna på grund av persontätheten i lokalerna och de samverkar till att hålla nere damm- och partikelhalten i luften. Den vägledning som togs fram inom projektet berörde dessa specifika områden.

Miljökontorens insatser i projektet

Miljökontoren bedrev tillsyn på skolor från den 1 oktober 2014 till den 31 mars 2015. Varje kommun/miljökontor rapporterade in en sammanställning av övergripande tillsynsresultat samt synpunkter på projektet via en webbenkät till Folkhälsomyndigheten.

De nationella tillsynsprojekten

I de nationella tillsynsprojekten prioriteras särskilt angelägen hälsoskyddstillsyn inom ett avgränsat område. Projekten ska bidra till att stärka hälsoskyddstillsynen generellt i landet. Genom samordning av den operativa tillsynen nationellt kan de kommunala miljönämndernas resurser användas så effektivt som möjligt. Projekten leder till att kompetensen höjs bland inspektörerna och det blir lättare att motivera hälsoskyddstillsynen för den ansvariga kommunala nämnden.

I projekten stödjer Folkhälsomyndigheten kommunernas operativa tillsyn genom att tillhandahålla vägledningsmaterial, informera om projekten via projektens webbsidor och svara på frågor.