Vilka krav kan miljökontoret ställa på att skolan gör undersökningar och mätningar gällande ventilationen?

Alla skollokaler ska ha en god luftkvalitet. Skolan ska kunna visa upp ritningar på ventilationen och vilka uteluftflöden som tillförs skolans lokaler, både totalflöden och flöden i respektive klassrum samt fritidslokaler, gymnastikhallar m.m. Finns inte uppgifter om vilka uteluftsflöden som tillförs skolan kan miljökontoret ställa krav på att flödesmätning görs och att protokoll skickas in till miljökontoret. Normalt görs flödesmätningar vid injustering av ventilationen och vid den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, var tredje år. Om det finns klassrum där luftkvaliteten upplevs som bristfällig kan miljökontoret ställa krav på att en specifik luftflödesmätning av ventilationen görs.

Kan miljökontoret kräva att skolan ska utföra OVK - obligatorisk ventilationskontroll?

Miljökontoret kan inte kräva att OVK ska utföras enligt miljöbalken. Däremot kan miljökontoret ställa krav på att skolan skickar in OVK-protokoll. Miljökontoret kan även kräva att verksamhetsutövaren gör en flödesmätning av ventilationen i lokalerna och skickar in ett flödesmätningsprotokoll inklusive ventilationsritning.

Hur ofta ska OVK utföras i en skola?

Enligt Boverkets regler (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1.) ska OVK utföras var tredje år i en skola. Normalt är det fastighetsägaren som ansvarar för att OVK utförs. Tillsynen utförs av kommunens plan- och byggnadsnämnd eller motsvarande.

Måste det vara mekanisk till- och frånluftsventilation i en skola?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:18 om ventilation bör uteluftflödet per person i en skola vara 7 liter/sekund per person och dessutom 0,35 liter per m2 golvyta. Det är svårt att uppnå dessa flöden om det inte är mekanisk till- och frånluftsventilation i lokalerna. Det är möjligt att uppnå god luftkvalitet även med endast frånluftventilation. Det kan dock finnas risk för att drag och kall luft från tilluftventiler skapar obehag för dem som vistas i klassrummen.

Vilket uteluftflöde ska det var i en skollokal?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftflödet i en skola vara 7 liter/sekund per person och dessutom 0,35 liter per m2 golvyta för att ta hand om de emissioner som kommer från inredning, golvmattor, målarfärg m.m. Läs mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:18 om ventilation och den kompletterande vägledningen om ventilation som finns på projektets webbsida om vägledning.

Vilket uteluftflöde ska det vara i en gymnastiklokal?

Luftflödet behöver anpassas till aktivitet och antalet personer. Ett uteluftflöde om minst 10l/sekund gärna 15 l/sekund och person kan vara lämpligt. Det bör finnas uppgifter om vilken personbelastning ventilationen klarar av.

Måste det finnas uppgifter om uteluftsflöden i varje klassrum?

Luftflödet i ett klassrum är dimensionerande för hur många personer som kan vistas i rummet. En ventilationsritning över lokalerna med uppgifter om vilka aktuella flöden som finns i varje klassrum och uppehållsrum ska finnas på skolan. För tydlighets skull kan det även vara lämpligt att det finns ett anslag i klassrummet om hur många personer ventilationen är anpassad för.
Ventilationen i ett klassrum är dimensionerad för 25 personer men nyttjas av 30 personer. Kan detta kompenseras med vädringsrutiner och kortare lektioner.

Vädringsrutiner kan fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda ventilationen. I skolor bör inte uteluftflödet understiga 7 liter/sekund per person och 0,35 liter per m2 golvyta.

Är det ok att mäta CO2-halten i klassrummet istället för att veta uteluftflödet?

En CO2-mätare fungerar som en indikator på att ventilationen förmår att ventilera ut utandningsluft från människan och visar egentligen inte att luftkvaliteten är bra. Halterna av andra föroreningar i luften kan ändå vara höga. Normalt fungerar det bra att använda en CO2-mätare som indikator i klassrum. Riktvärdet 7 liter/sekund per person och 0,35 liter/m2 golvyta ska ändå klaras. Dokument som visar vilka luftflöden som finns i klassrummen ska finnas på skolan.

Ventilationen bullrar i klassrummen så fastighetsförvaltaren har dragit ner ventilationen, vad bör jag göra?

En skollokal bör ha god luftkvalitet och bullrande ventilation bör inte förekomma. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:18 om ventilation bör uteluftflödet i en skola vara 7 liter/sekund per person och dessutom 0,35 liter per m2 golvyta. Bullernivåerna bör inte överstiga 30 dBA i ekvivalent ljudnivå. Antingen bör antalet personer minskas i lokalen så att tilluften räcker till eller så kan miljökontoret ställa krav på att bullernivåerna från ventilationen åtgärdas.

Hur ofta ska man byta ventilationsfilter i tilluftsventilationen?

I ventilationsfilter för tilluft fastnar stora mängder pollen, mögelsporer och andra partiklar från utomhusluften. För att undvika att filtren läcker pollen och mögelsporer till inomhusluften kan det vara lämpligt att dessa byts två gånger per år. På sommaren efter pollensäsong och på vintern efter höstens höga halter av mögelsporer i luften.

Hur ofta ska man rensa ventilationskanalerna i ett ventilationssystem?

I skolans egenkontrollprogram bör det finnas rutiner för kontroll av hur ventilationskanalerna ser ut inuti. Utifrån dessa inspektioner avgörs när rensning av kanalerna bör ske. Hur ofta det bör ske kan bero på typ av ventilation, partikelhalten i utomhusluften, typ av filter i tilluftsintaget. Det är viktigt att skolan har goda kontakter med fastighetsägaren och eventuell ventilationskonsult som utför inspektion och rensning av kanalerna. Frekvens för inspektion av kanaler och åtgärder bör dokumenteras och finnas tillgängligt för miljökontoret. Vid den obligatoriska ventilationskontrollen OVK, som ska utföras var tredje år i skolan kan det vara lämpligt att inspektera ventilationskanaler för att se om kanalerna behöver rengöras.

Vilka krav kan vi ställa på ventilationen i korridorerna i skolan?

Används korridorer regelmässigt som uppehållsrum eller grupprum för studier för många elever och luften upplevs som dålig kan krav ställas på att uteluft tillförs korridorerna. Normalt behövs inte det då personbelastningen inte brukar vara hög och luftvolymerna ofta är stora i korridorer. Det brukar oftast räcka med överluft från klassrum och den luft som i övrigt rör sig mellan korridorer och angränsande rum. Skolan bör ha kunskap om hur hög personbelastning som luften i korridorer klarar för att undvika att dålig luftkvalitet ger upphov till olägenhet för människors hälsa.

Är det ok att stänga av ventilationen nattetid?

Det är viktigt att säkerställa att luftkvaliteten är god när skoldagen börjar om ventilationen har varit avstängd eller gått på reducerat flöde under natten.
Verksamhetsutövaren behöver kontrollera hur lång tid ventilationen behöver vara på och hur mycket flöde som behövs för att åter få en god luftkvalitet i lokalerna. Rutiner för detta bör finnas i verksamhetsutövarens egenkontroll om ventilationen reduceras eller stängs av nattetid.

Mätningar har visat att det behövs minst en timmes normal ventilation för att vädra ut de emissioner som ansamlats i lokalerna under natten när ventilationen har varit avstängd.
Enligt Boverkets byggregler får reducerad ventilation användas i andra byggnader än bostadshus, om det inte ger upphov till negativa hälsoeffekter eller någon skada på byggnaden eller dess installationer. Det kan till exempel röra sig om att ventilera ut byggfukt ur lokaler som annars kan ge upphov till fuktskador.

Kan man använda luftrenare om luften i ett klassrum upplevs som dålig?

När luften i ett klassrum upplevs som dålig ska verksamheten ta reda på varför. Ventilationens kapacitet kan vara undermålig, det kan finnas fuktskador eller annat som påverkar luftens kvalitet. Det kan även vara så att temperaturen i rummet är för hög, något som ofta gör att luften känns torr och dammig. En luftrenare kan göra en viss nytta men kan inte ersätta en dåligt fungerande ventilation.

Frågor och svar om städning i skolor

Läs vanligt förekommande frågor med svar om städning