Vilka krav kan miljökontoret ställa?

Alla skollokaler ska ha en god luftkvalitet. Skolan ska kunna visa upp ritningar på ventilationen och vilka uteluftflöden som tillförs skolans lokaler, både totalflöden och flöden i respektive klassrum samt fritidslokaler, gymnastikhallar m.m. Finns inte uppgifter om vilka uteluftsflöden som tillförs skolan kan miljökontoret ställa krav på att flödesmätning görs och att protokoll skickas in till miljökontoret. Normalt görs flödesmätningar vid injustering av ventilationen och vid den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, var tredje år. Om det finns klassrum där luftkvaliteten upplevs som bristfällig kan miljökontoret ställa krav på att en specifik luftflödesmätning av ventilationen görs.