Bedömning av ventilation / luftkvalitet

Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, på kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram och dels på faktiska inspektioner i lokalerna. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18 om ventilation och på webbsidan Kompletterande vägledning om ventilation på Folkhälsomyndighetens hemsida finns riktvärden om vilka luftflöden som behövs i skolor och annan information som är viktig att känna till vid tillsynen. I skolans egenkontrollprogram ska det bland annat finnas rutiner för drift och underhåll av ventilationen, vem som ansvarar för vad gällande drift och underhåll och rutiner för felanmälan. Vid inspektion av ventilationen på en skola kan det vara bra att ha dokument över ventilationen med aktuella ventilationsflöden till hands. Protokoll från den senaste obligatoriska ventilationskontrollen, OVK bör också finnas. I skolor ska OVK utföras var tredje år enligt Boverkets regler. Uppgifter om ventilationsflöden i respektive rum och antal personer som vistas i rummen är också bra att ha med vid inspektionen. Det är lämpligt att fråga personal, elever, vaktmästare om det finns klassrum eller andra lokaler där luften upplevs som dålig och att speciellt undersöka dessa lokaler vidare. Vid arbetsmiljöronder kan klagomål ha uppmärksammats som är viktiga att känna till vid inspektionen. Att kontakta elevrådet kan också ge information om klagomål gällande inomhusmiljön. Stickprov bör även göras i andra lokaler i skolan. Man kan enkelt kontrollera att flöden finns genom att använda ett papper, som sugs fast i frånluftdonet och fladdrar framför tilluftsdonet eller använda ett röktest där röken visar luftens rörelser. Vid inspektion av luftkvalitet är upplevelsen inspektören får av luften viktig. Upplevs luften som instängd och kvalmig är luftkvaliteten otillfredsställande.

Inspektion av skollokaler gällande ventilation/luftkvalitet

En inspektion kan naturligtvis läggas upp på flera sätt men det kan vara bra att först träffas och diskutera igenom inspektionen, att gå igenom egenkontrollprogrammet och vilka lokaler som kan vara lämpliga att titta på. Vilka som följer med på inspektionsrundan gällande ventilation/luftkvalitet kan också variera, men rektor, driftansvarig för ventilation, vaktmästare m.fl. kan vara lämpliga deltagare. Inför själva inspektionen är det bra att gå igenom skolans egenkontrollprogram, om till exempel:

 • Den organisatoriska ansvarsfördelningen för drift och underhåll av ventilationen är tydlig och dokumenterad?
 • Det finns rutiner för drift och underhåll av ventilationen och är de dokumenterade?
 • Det finns rutiner för felanmälan, vid driftstörningar, är de dokumenterade?
 • Det finns rutiner för att följa upp hur personal och elever upplever luftkvaliteten i lokalerna?
 • Ventilationens drift är anpassad efter skolans öppettider? Ventilationen bör sättas på minst en timme före skolstart för att luften ska vara bra.
 • Det finns vädringsrutiner om det skulle behövas? Finns det även rutiner för undvikande av vädring vid pollensäsong?
 • På skolor ändras ofta lokalernas användning (med eller utan ombyggnad), hur kontrollerar skolan att ventilationen blir tillräcklig vid förändringar? Inför större förändringar ska tillsynsmyndigheten kontaktas.
 • Det finns tillgång till det senaste OVK-protokollet? Har eventuella anmärkningar åtgärdats eller finns det en handlingsplan? Har rutinerna för drift och skötsel setts över för att undvika att bristerna återkommer?
 • Hur ofta luftfilter byts i tilluftsdonen? Filter bör bytas i aug efter pollensäsongen och i januari, för att undvika att pollen och mögelsporer som fastnat i filtret under pollen respektive mögelsäsong (hösten) tillförs luften.
 • Det finns rutiner för rengöring av luftkanaler i egenkontrollprogrammet?
 • Det finns rutiner för kontroll av om luftkanalerna behöver rengöras?
 • Finns det klagomål på luften från elever eller personal?
 • Hur upplevs luften i skolan när man går in första gången?
 • Hur upplevs luften i respektive rum, lokal, när man går in första gången?
 • Frånluftdon i korridorer, finns överluftdon mellan klassrum och korridor?
 • Finns korridorer utan tilluft? Hur upplevs luften där?
 • Finns anvisningar om hur många personer som kan vistas i respektive klassrum/lokal baserat på aktuella flöden i lokalerna och gällande riktvärden?
 • Finns det klassrum där för många elever vistas och ventilationen inte räcker till?
 • Finns det klassrum eller andra lokaler där elever mår dåligt? Vilka luftflöden finns där? Andra problem i lokalen, fuktskador till exempel?
 • Är till- och frånluftdon dammiga? Frånluftdon kan vara mer eller mindre fyllda med damm vilket påverkar funktionen och tyder på dåliga rutiner för rengöring/städning.
 • Finns tilluft respektive frånluft i donen, pröva med papper eller röktest.

Skolans egenkontroll gällande ventilation

I skolans egenkontrollprogram gällande ventilation/luftkvalitet bör det finnas skriftliga rutiner för att löpande kontrollera att ventilationens funktion och luftkvaliteten i övrig är så bra att inte olägenhet för människors hälsa uppkommer. I egenkontrollprogrammet bör det finnas:

 • Uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande ventilationens drift och underhåll är uppdelat.
 • Rutiner för drift och underhåll av ventilationen. Till exempel byte av luftfilter och rengöring av ventilationskanaler och don.
 • Rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande ventilation.
 • Rutiner för att ta emot klagomål på luftkvalitet.
 • Rutiner för felanmälan av ventilationen. Vem som ansvarar och vem som utför jobbet. Kommunikation mellan fastighetsägare och skolan gällande åtgärder, prioriteringar, tidsplaner.
 • Rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, hur blev resultatet av åtgärden?
 • Rutiner för åtgärder om ventilationen slutar fungera, vid driftstörningar, till exempel vädringsrutiner.
 • Rutiner för att säkerställa att ventilationen blir tillräcklig vid förändring av lokalers användning, med eller utan ombyggnation.
 • Rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever luftkvalitet i skolan, enkäter till exempel.