Den som utsätts för förhöjda radonhalter under en längre tid löper ökad risk för att utveckla lungcancer. Det är därför viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Krav kan ställas på mätning av radon i asylboenden, särskilt som vistelsen på boendet kan vara i flera år. Om halten överskrider riktvärdet behövs åtgärder för att minska radonhalten. Risken för radonexponering ökar dessutom om källarlokaler används till gemensamhetsutrymmen som allrum, TV-rum, lektionssalar osv. Rutiner för kontroll av radonhalten bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Hälsoeffekter av radon

Den enda kända hälsoeffekten som kan kopplas till radonexponering är lungcancer. Risken ökar vid en längre tids exponering för radon och det är den sammanlagda stråldosen som avgör risknivån. Risken för lungcancer ökar också kraftigt om man dessutom röker eller utsätts för miljötobaksrök (passiv rökning).

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon