Vägledning om hem för ensamkommande asylsökande barn

Ensamkommande asylsökande barn kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB), i ett stödboende eller i ett familjehem. HVB och stödboende räknas som lokaler för allmänna ändamål och omfattas av miljöbalkens regler. Dessa former av boende kan drivas av kommun, landsting eller en privat aktör och står under kommunernas miljöbalkstillsyn. Familjehem, där vården sker i enskilt hem och verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, räknas som bostad.

Hem för ensamkommande barn ingår i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning om vårdlokaler och omfattas inte av vår tillsynsvägledning om asylboenden. Hem för ensamkommande barn omfattas också av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillsyn enligt Socialtjänstlagen.

Varför är det viktigt med tillsyn av hem för ensamkommande barn?

Tillsyn kan behöva göras för att säkerställa att barnens miljöer är bra och inte orsakar olägenhet för deras hälsa. Det har ibland varit svårt för kommunerna att hitta boenden åt ensamkommande barn, vilket kan öka risken för bristfälliga lösningar. När det gäller hem för ensamkommande barn bör miljö- och hälsoskyddsnämnden ta med i bedömningen att barnen kan ha svårt att göra sina röster hörda. Tillsynen enligt miljöbalken ska prioriteras utifrån hälso- och miljömässiga risker.

Befintlig vägledning och vad bör ingå i en inspektion

Inspektion kan göras av gemensamma utrymmen men det kan också vara nödvändigt att besöka barnens sovrum. Här blir det viktigt att iaktta särskild hänsyn och visa barnen respekt.

Folkhälsomyndigheten har vägledning i allmänna råd, handböcker och på vår webb som gäller ventilation, fukt och mikroorganismer, temperatur inomhus och buller inomhus. Den vägledningen gäller även hem för ensamkommande barn. Nedanstående lista är ett förslag på vad som kan ingå vid en inspektion av hem för ensamkommande barn:

  • Kontroll av verksamhetens egenkontroll*.
  • Ventilationen i sovrum, duschrum och andra gemensamma utrymmen.
  • Städning och rengöring i sovrum, duschrum, toaletter och andra gemensamma utrymmen.
  • Underhåll och skötsel av kök, duschrum, toaletter och andra gemensamma utrymmen.
  • Om det finns fukt och mögelskador.
  • Förutsättningar för att upprätthålla en bra hygien. Finns flytande tvål och pappershanddukar på gemensamma toaletter? Sköts tvätt av sängkläder och handdukar på ett bra sätt?
  • Temperaturen i lokalerna.
  • Kontroll av radonvärden i lokalerna.

* Hem för ensamkommande barn omfattas av krav på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. Det underlättar om det finns en dokumenterad egenkontroll även om det inte är ett krav enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Seminarium om tillsyn av asylboenden

Här hittar du dokumentation från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer och presentationer om inomhusmiljön på asylboenden

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan