Uppföljning av miljörelaterad hälsa

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer upp miljöhälsan i Sverige och rapporterar hur exponering och besvär av miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus utvecklas.

Folkhälsomyndighetens uppföljning av miljöhälsa sker främst genom nationella miljöhälsoenkäter som undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan. Miljöhälsoenkäterna med frågor om miljörelaterade exponeringar, självrapporterade besvär och sjukdomar har genomförts vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn, sedan 1999. Resultaten publiceras i miljöhälsorapporter som även innehållit aktuellt kunskapsläge inom området. Resultaten från miljöhälsoenkäterna finns även i databasen Folkhälsodata och i visualiseringsverktyget FolkhälsoStudio.

Data från miljöhälsoenkäterna har använts som indikatorer för att följa upp de nationella miljömålen och som del i Sveriges internationella rapportering av miljöhälsa till WHO och Europeiska miljöbyrån (EEA) samt inom Agenda 2030. Resultaten har även använts av kommuner vid prioritering av arbetet med miljö- och hälsoskydd och samhällsplanering samt av län för att beskriva den regionala situationen i jämförelse med den nationella.

Läs mer