”Synen på psykisk ohälsa och suicid”, är en nationell undersökning där syftet är att visa vilka kunskaper och attityder som finns kring psykisk ohälsa och suicid i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten står bakom enkätundersökningen som genomfördes i NOVUS Sverigepanel i mars 2021. Enkäten besvarades av drygt 10 000 personer i åldern 18–84 år. Hela resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en rapport vid årsskiftet 2021/2022.

Figur 1. Ordmoln som visar de ord som flest förknippade med psykisk ohälsa i undersökningen ”Synen på psykisk hälsa och suicid”. Ju större storlek på ordet, desto mer förekommande var ordet som svar.Ordmoln, depression klart störst sedan kommer ångest, dåligt, stress

Depression vanligaste ordet förknippat med psykisk ohälsa

Ordmolnet ovan illustrerar de vanligaste svaren på enkätfrågan ”Vilket är det första ord som du tänker på när du hör ’psykisk ohälsa’?”. Nästan var fjärde person svarade depression. Andra vanligt förekommande ord var ”ångest”, ”må dåligt” och ”stress”. Det fanns inga direkta skillnader i svaren mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper.

Mer än hälften av befolkningen träffar regelbundet personer med psykisk ohälsa

Resultatet visar att 38 procent av befolkningen svarar att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften säger att de regelbundet träffar personer som har psykisk ohälsa (t.ex. en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat). De flesta i studien tror också att psykisk ohälsa är vanligt och de uppskattar att varannan person i befolkningen kommer att ha psykisk ohälsa någon gång i livet.

Folkhälsomyndighetens uppdrag om att minska stigma

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att genom kunskapshöjande insatser bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och suicid. Inom ramen för detta uppdrag ingår även att undersöka förekomsten av stigmatisering i befolkningen och att planera för en kontinuerlig uppföljning av området.