Allt fler barn och unga rapporterar psykiska besvär, och fler söker vård eller får medicin för psykiatriska tillstånd såsom depression och ångest. Det behövs därför tidiga främjande och förebyggande insatser som kan motverka denna utveckling.
Här beskriver vi lärdomar från ett test i tio kommuner och regioner som, var för sig, skulle ta fram och införa ett nytt, lokalt anpassat och hållbart arbetssätt, där skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkade på skolan för barns och ungas psykiska hälsa. Testet genomfördes med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Viktigt att tänka på när skolbaserad samverkan ska införas

Inledningsvis är ett gediget förarbete, förankring och tydlighet viktiga allmänna förutsättningar för att lyckas införa det nya arbetssättet. Engagemang, tydlig kommunikation, integrering, tillräcklig tid och kompetens är andra allmänna framgångsfaktorer. Det visar intervjuer med deltagarna i testområdena.

Specifika utmaningar vid skolbaserad samverkan

Intervjuerna med deltagarna visar också att det nya arbetssättet har specifika utmaningar. Det gäller exempelvis att de tre verksamheterna har hög personalomsättning, olika lagstiftningar och ibland stora geografiska avstånd. Här krävs genomtänkta rutiner som säkerställer förutsättningar för en god samverkan.

Stöd i processen – en central förutsättning

Det var en utmaning att hantera alla de faktorer som var viktiga för ett framgångsrikt införande av detta arbetssätt. Den inledande fasen lyfts som särskilt utmanande. Generellt tyder resultaten på att ett externt och professionellt processtöd behövs vid införandet av denna typ av skolbaserad samverkan.

Faktablad

Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa – lärdomar från praktiken

Ytterligare kunskapsunderlag

Resultaten är framtagna av forskare på Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med SKR.

Inom ramen för samma projekt utförs en systematisk litteraturöversikt om införande och effekter av arbetssätt där skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar på skolan kring tidiga insatser för barns psykiska hälsa. Dessa resultat presenteras senare under 2021.

Läs mer