En god psykisk hälsa är en resurs som gör att vi kan växa som individer, njuta av livet och uppleva det som meningsfullt. Att ha en god psykisk hälsa betyder även att man känner att man kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och att man kan bidra till det samhälle man lever i.

Folkhälsomyndighetens uppdrag innefattar både att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Främjande arbete fokuserar på att stärka det friska hos individer och i befolkningen, medan förebyggande arbete inriktas på faktorer som påverkar risken för sjukdom. Aktiviteter som främjar psykisk hälsa leder många gånger även till att psykisk ohälsa förebyggs.

För att vara framgångsrikt behöver det främjande och förebyggande arbetet vara kunskapsbaserat, ske på många olika arenor och samordnas av flera aktörer. Psykisk ohälsa kan inträffa i alla skeden i livet. Därför sker vårt arbete i samarbete med kommuner, universitet, andra myndigheter och organisationer och riktat mot alla åldersgrupper.

Läs mer

Välfärdsteknik och äldres psykiska hälsa

Förskolan och psykisk hälsa

Stöd till föräldrar med depression