Här finns en textbeskrivning som alternativ till filmen (PDF, 24 kB).

Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistik visar att ju äldre vi blir desto mindre deltar vi i sociala och kulturella aktiviteter och risken för ensamhet i form av social isolering ökar. Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre personer mellan 65 och 80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och att få social stimulans.

Digitaliseringens möjligheter för socialt deltagande

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Dessvärre lever 400 000 äldre personer idag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med teknikens snabba utveckling och att både tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Här har kommunen en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är idag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Forskning tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet bland äldre personer.

Samverkansprojekt mellan fem myndigheter

Kunskapsstödet, Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, är ett resultat av ett samverkansprojekt kring hur digital teknik kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer. Målgruppen är främst beslutsfattare på kommunal nivå, men även socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa. Projektet har letts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forte och Myndigheten för delaktighet.

Läs mer

Statistik över äldres psykiska hälsa

Välfärdsteknik på Kunskapsguiden

Digidel-nätverket

Digital delaktighet med It-guide