Sverige har en växande äldre befolkning. En anledning är att hälsan i åldersgruppen påtagligt förbättrats. Statistik visar att 76 procent av 65–84-åringarna uppger att de har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande. När vi blir äldre kan dock den fysiska funktionen och det sociala deltagandet minska, vilket kan påverka vår psykiska hälsa. Andelen äldre personer med depression bedöms t.ex. vara så omfattande att man kan tala om ett folkhälsoproblem.

Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få och social stimulans. Att använda digitala verktyg, så kallad välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet. Dessvärre lever idag 400 000 äldre i digitalt utanförskap. Här har kommunerna en viktig roll i att främja och stödja digital inkludering.

Folkhälsomyndigheten leder ett samverkansprojekt kring hur digitala verktyg kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre.
Under 2018 kommer vi tillsammans med fyra andra myndigheter att ta fram ett behovs- och målgruppsanpassat kunskapsstöd om välfärdsteknikens möjligheter att stärka den psykiska hälsan bland äldre. Projektet är ett samarbete med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Forte och Myndigheten för delaktighet.

Kunskapen baseras på en kunskapssammanställning av relevant forskning, en kartläggning av hur kommuner runt om i Sverige i dag använder digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet, samt dialogmöten med representanter för äldreorganisationer, professionen och äldre själva.

Läs mer

Statistik om äldres psykiska hälsa