Logotypen för projektet JA implemental

Sverige, genom Folkhälsomyndigheten, deltar i ett så kallat joint action-samarbete inom EU som handlar om att implementera lärande exempel på främjande och förebyggande strategier inom området psykisk hälsa. I samarbetet ingår en särskild del om suicidprevention, som Folkhälsomyndigheten har valt att delta i. Mer specifikt rör det överföring och pilotimplementering av det österrikiska nationella självmordspreventiva programmet SUPRA (Suicide Prevention Austria). Med detta program som lärande exempel är syftet att öka kunskapen och kvaliteten i det suicidpreventiva arbetet i de deltagande länderna.

Projektet som heter ”Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health” (förkortas ImpleMENTAL) kommer att löpa över tre år. I slutet av projekttiden ska varje deltagande land ha en ny eller uppdaterad nationell strategi för suicidprevention.

EU-samarbetet går hand i hand med det uppdrag som myndigheten har haft sedan 2020 om att tillsammans med Socialstyrelsen och 24 andra myndigheter och andra aktörer utarbeta ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Förhoppningen är att vi genom samarbetet ska kunna inhämta värdefull kunskap och inspiration från andra EU-länder i arbetet med att ta fram förslaget till en ny nationell strategi, men även att vi ska dela med oss av hur vi arbetar med frågor som rör suicidprevention i Sverige.

EU-samarbetet koordineras från Grekland och ska pågå t.o.m. 2024.

Läs mer:

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Speech by Commissioner Kyriakides at the Kick off Meeting of the New Joint Action on Mental health – (ec.europa.eu)

JA on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health – (ja-implemental.eu)