Anvisningarna innehåller utgångspunkter som är hämtade från regeringsuppdraget och följer i huvudsak strukturen som myndigheterna arbetar utifrån i sina underlag. Det är enklare att sammanställa underlag från organisationer och myndigheter om alla underlag har en gemensam struktur.

Vår förhoppning är att anvisningarna är till hjälp i arbetet med underlagen.

Om frivillighet och anonymitet

Att bidra till arbetet med strategin och att inkomma med skriftligt underlag är frivilligt. Inlämnade underlag är inte anonyma eftersom de på olika sätt kan användas i arbetet med den kommande strategin. Inlämnade underlag kan också komma att lämnas ut av myndigheterna som allmänna handlingar.

Kort om psykisk hälsa och suicid

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som inbegriper både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa kan i sin tur delas in i olika tillstånd.

Bild. Modell som anger hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra.

Illustration på modell som anger hur begreppen psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd förhåller sig till varandra

Suicid eller självmord ses ofta som den mest allvarliga konsekvensen av psykisk ohälsa, men det är endast en liten andel av de med psykiatriska tillstånd eller psykiska besvär som tar sitt liv. Självmord förekommer också utan att det finns en direkt koppling till psykiatriska tillstånd.

En utförligare beskrivning om begrepp inom psykisk hälsa som kan vara till hjälp under framtagandet av analysen finns här

Utgå från er verksamhet

I arbetet med underlaget ska ni främst utgå från den verksamhet och de målgrupper som är i fokus för er organisation. Lägg stor vikt vid att beskriva de utvecklingsbehov ni identifierat och mindre vikt vid att beskriva vad er organisation arbetar med. I möjligaste mån bör allmänna resonemang som inte kan knytas till det egna verksamhetsområdet undvikas.

Beskrivningen av både nuläge och utvecklingsbehov kan avse olika målgrupper, såsom enskilda individer eller hela befolkningen, vissa grupper i befolkningen och personer med befintlig problematik eller diagnos, samt anhöriga. Behov av olika insatser kan beskrivas på olika nivåer – i samhället i stort, på särskilda arenor, inom olika verksamheter eller hos specifika målgrupper eller yrkesgrupper. Förtydliga gärna vilken nivå som avses.

Perspektiv och grupper att ta hänsyn till

En grundläggande utgångspunkt vid framtagandet av den kommande strategin är en god, jämlik och jämställd hälsa i hela befolkningen.

Särskilt fokus bör riktas mot det främjande och förebyggande arbetet i alla sektorer och på alla samhällsnivåer.

I uppdraget från regeringen uppmanas vi också att ta hänsyn till olika perspektiv, och grupper som löper större risk att utveckla psykisk ohälsa eller ta sitt liv. Följande perspektiv omnämns:

  • jämställdhetsperspektivet
  • barnrättsperspektivet
  • ungdomsperspektivet
  • funktionshinderperspektivet

Följande grupper omnämns:

  • barn och unga
  • unga som varken arbetar eller studerar
  • personer med funktionsnedsättningar
  • äldre
  • hbtqi-personer

I arbetet med underlaget uppmanar vi er att i den utsträckning det är möjligt ta hänsyn till de perspektiv och grupper som omnämns. Självfallet kan vissa utgångspunkter, perspektiv och grupper vara mer eller mindre relevanta för just er organisation.

Referenser

Vi ser gärna att texterna i era underlag underbyggs med referenser där så är lämpligt. I övrigt är det viktigt att ni tydliggör var ni hämtar era uppgifter från.

Frågeområden att besvara

Formuläret Underlag för kommande strategi för psykisk hälsa och suicidprevention är indelad i fem övergripande frågeområden (A–E) för att skapa en gemensam struktur för underlagen. Frågeområdena rör bl.a. organisationens övergripande verksamhet, nulägesbild, tillgång till data, utvecklingsbehov och prioriterade insatser. I formuläret finns det några frågor till varje frågeområde som syftar till att vara en hjälp i skrivandet.