Uppdraget att ta fram en ny strategi kommer från regeringen och samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Totalt är vi 26 myndigheter som samverkar i arbetet.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den. Därför erbjöds organisationer och föreningar att inkomma med skriftliga underlag som ska komplettera underlag från myndigheterna.

Bland de cirka 50 organisationerna som inkommit med underlag finns patient- och brukarorganisationer, professionsföreningar och ideella organisationer som representerar en bredd av olika verksamheter och målgrupper.

Vi myndigheter arbetar för närvarande med att sammanställa både våra egna analyser och underlagen från organisationer och föreningar.

Uppdraget med strategin genomföras i olika steg. Vi ser gärna att olika aktörer, även framöver i olika former, bidrar i arbetet fram tills vi ska redovisa ett färdigt förslag på strategi i september 2023.

Aktuell information om uppdraget om nationell strategi och i vilken fas vi befinner oss just nu.