Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer. Den ideella sektorns insatser på området är betydelsefulla och deras roll är ofta att stärka statens, landstingens och kommunernas insatser genom sitt stödjande arbete.

För att stärka den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet fördelar Folkhälsomyndigheten medel till organisationer som arbetar för psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration.

Sammanställning: Verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention 2018 (PDF, 197 kB)

Läs mer om sökbara och fördelade medel på våra sidor om statsbidrag.