Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

Vilka förebyggande insatser, med särskild relevans för ett befolkningsinriktat arbete, kan minska antalet suicid? För att ta reda på det har Folkhälsomyndigheten genomfört en kartläggande litteraturöversikt över suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården.

Resultatet visar att sju av nio insatstyper kan minska risken för suicid, suicidförsök och suicidtankar. Dessa sammanfattas i tabellen nedan.

InsatstypKan minska risken för
Insatser med flera komponenter Suicidförsök och suicidtankar
Skolbaserad prevention Suicidförsök
Begränsning av medel och metoder Suicid
Utbildning och riktlinjer till media Suicid
Telefonhjälplinjer Suicid
Alkoholrestriktioner Suicid
Internetbaserad KBT Suicidtankar

För de övriga två insatstyperna, utbildning/medvetandegörande och suicidpreventionscenter, är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att kunna uttala sig om effekter.

En sammanfattning av arbetet med litteraturöversikten och de viktigaste resultaten finns i faktabladet Effekter av insatser för att förebygga suicid.

I rapporten Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården finns en mer detaljerad beskrivning av arbetet med översikten som handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter om suicidprevention utanför hälso- och sjukvården.

Rapporten riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention, och som är intresserade av en detaljerad redogörelse av hur arbetet med den kartläggande litteraturöversikten genomfördes.

Gå till toppen av sidan