I Folkhälsomyndighetens förslag förtydligades samordningsansvaret för det suicidförebyggandet arbetet på nationell och regional nivå. Syftet var att öka möjligheten till kunskapsutbyte mellan aktörer på olika samhällsnivåer, så att det preventiva arbetet kan bedrivas utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Målet med utredningen var att presentera ett förslag som var både behovsanpassad och ändamålsenlig. En viktig del i arbetet var därför att först kartlägga det suicidpreventiva arbetet och sedan inventera lokala och regionala aktörers behov avseende kunskap och stöd i att omsätta den kunskapen i praktiken.

Rapport: Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention (PDF, 1,5 MB)

Fokus på samordning

Kort innebär förslaget till struktur att Folkhälsomyndigheten ansvarar för att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Genom en nationell samverkansgrupp och en nationell intressentgrupp ska myndigheten samordna och följa upp det av riksdagen beslutade nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet.

På regional nivå föreslås landsting och regioner få i uppdrag att samordna det förebyggande arbetet. De föreslås ansvara för att utveckla samverkan mellan berörda aktörer och stödja genomförandet av det nationella suicidpreventiva programmet på länsnivå, och bistå med bland annat utbildning och kompetensutveckling.

Lokalt föreslås arbetet med suicidprevention integreras i pågående verksamheter i kommunen och andra organisationer. Där en sådan inte redan finns föreslår Folkhälsomyndigheten att en samordningsfunktion inrättas, i exempelvis en kommun. Exakt hur samordningen och kunskapsutbytet kommer att se ut i praktiken är dock upp till lokala aktörer att utforma utifrån lokala förutsättningar.

Samråd med lokala, regionala och nationella aktörer

Representanter från kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten, myndigheter och olika ideella organisationer fick möjlighet att uttrycka och diskutera de mest centrala behoven kopplat till arbetet med att förebygga suicid lokalt, regionalt, och nationellt. Det skedde dels genom enskilda möten och intervjuer, dels genom en workshop.

Regeringsuppdraget, som genomfördes i dialog med samordningsfunktionen för regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO – psykisk ohälsa), återrapporterades till Socialdepartementet den 27 februari 2015.

Sedan juni 2015 har Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen, som går i linje med förslaget, att inleda arbetet med att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. De delar av förslaget som rör regional och lokal nivå har regeringen ännu inte tagit ställning till.

Läs mer

Beslut om utredningsuppdrag på regeringens webbplats
Beslut om nationellt samordningsuppdrag på regeringens webbplats
PRIO – Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa