Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet

Under hösten 2015 genomförde Folkhälsomyndigheten en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser. Kartläggningen visar att det framförallt är landstingen som bedriver att befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete. Arbetet med att förebygga suicid är inte bara spritt över landet utan sker också på olika nivåer. I de delar av landet där landstinget inte driver eller deltar i ett suicidpreventivt arbete sker arbetet i vissa fall på kommunnivå.

Kommuner och stadsdelar

Av de kommuner och stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö) som besvarade enkäten uppgav 23 procent att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid. Trots att majoriteten av kommunerna och stadsdelarna inte arbetar med suicidprevention uppgav 12 procent att de har planer på att påbörja ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid inom det närmaste året.

Landsting och länsstyrelser

Av landstingen uppgav 71 procent att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid, utanför den kliniska verksamheten. Några uppgav att det finns planer på att inom det närmaste året påbörja ett arbete med att förebygga suicid. Ingen av länsstyrelserna uppgav att de driver eller samordnar ett suicidförebyggande arbete, däremot uppgav fyra länsstyrelser att de deltar i ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid.

Kartläggningen är avgränsad till arbete utanför hälso- och sjukvården och arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid. Den ger en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå och kommer att användas för att följa utvecklingen på området.

Resultaten från kartläggningen presenteras i form av ett faktablad Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser och en rapport Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet – i kommuner, landsting och länsstyrelser.

Läs mer

Nationell samordnare suicidprevention: Rapport: Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention (PDF, 1,4 MB)

Broschyren: Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Karta över kommuner och stadsdelar

Arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på kommun- och stadsdelsnivå (Stockholm, Göteborg och Malmö).

Kommunkarta Suicidprevention 2016

Karta över landsting och länsstyrelser

Arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid utanför den kliniska verksamheten, presenterat på landstingsnivå.

Landstingskarta Suicidprevention 2016

Gå till toppen av sidan