Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa

Lyssna

Skolan är en viktig arena för att genomföra insatser som främjar psykiskt välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa hos barn och unga. Psykiskt välbefinnande ökar även förutsättningarna för lärandet. Men skolan kan inte agera på egen hand. För att insatserna ska få genomslag behöver skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverka. Därför testade tio kommuner och anslutande regioner ett nytt skolbaserat arbetssätt.

Allt fler barn och unga rapporterar psykiska besvär, och fler söker vård eller får medicin för psykiatriska tillstånd såsom depression och ångest. Det behövs därför tidiga främjande och förebyggande insatser som kan motverka denna utveckling.

På den här sidan beskriver vi lärdomar från ett test i tio kommuner och regioner som gick ut på att ta fram och införa ett nytt, lokalt anpassat och hållbart arbetssätt för barns och ungas psykiska hälsa. De skulle ta fram arbetssättet var för sig, och skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten skulle samverka på skolan. Testet genomfördes med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Viktigt att tänka på när skolbaserad samverkan ska införas

Ett gediget förarbete, förankring och tydlighet är viktiga allmänna förutsättningar för att lyckas införa ett nytt arbetssätt. Engagemang, tydlig kommunikation, integrering, tillräcklig tid och kompetens är andra allmänna framgångsfaktorer. Det visar intervjuer med deltagarna i testområdena.

Specifika utmaningar vid skolbaserad samverkan

Intervjuerna med deltagarna visar också att det nya arbetssättet har specifika utmaningar. De tre verksamheterna har till exempel hög personalomsättning, olika lagstiftningar och ibland stora geografiska avstånd. Det kräver genomtänkta rutiner som säkerställer förutsättningar för en god samverkan.

Stöd i processen – en central förutsättning

Det var en utmaning att hantera alla de faktorer som var viktiga för ett framgångsrikt införande av det nya arbetssättet. Den inledande fasen lyfts som särskilt utmanande. Generellt tyder resultaten på att det behövs ett externt och professionellt processtöd vid införandet av denna typ av skolbaserad samverkan.

Ytterligare kunskapsunderlag

Resultaten är framtagna av forskare på Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med SKR.

Inom ramen för samma projekt har forskarna på Karolinska Institutet kartlagt den internationella litteraturen om att införa arbetssätt där skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar kring tidiga insatser för barns psykiska hälsa.

Implementing School-Based Mental Health Services: A Scoping Review of the Literature Summarizing the Factors That Affect Implementation (ncbi.nlm.nih.gov)

Läs mer