Kunskap om hälsan bland HBT-personer

Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer

I rapporten beskrivs utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer under perioden 2005–2012 och baseras på data från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Resultaten visar att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra, eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta kvarstår stora skillnader i den självrapporterade hälsan bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer, både vad gäller hälsan och förutsättningarna för hälsa. Homo- och bisexuella personer uppger i högre utsträckning att de har ett dåligt allmänt hälsotillstånd i jämförelse med heterosexuella. Vanligast är det bland de bisexuella kvinnorna och homosexuella männen. Unga homo- och bisexuella kvinnor har minst tillit till andra människor, uppvisar mest ohälsa, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden/självmordstankar och självmordsförsök av de grupper som jämförts.

Läs rapporten Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer (PDF, 4,3 MB)

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Rapporten redovisar en resultaten från en studie med 800 respondenter som genomfördes 2014. Datainsamlingen gjordes via en självselekterad och anonym enkätstudie på internet.

Resultaten visar att majoriteten av respondenterna har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, men få känner att de helt kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Många lider av psykisk ohälsa i form av tankar på självmord och självmordsförsök. Det är främst livsvillkoren som påverkar förutsättningar för hälsa bland transpersoner. Dessa villkor inkluderar utsatthet för kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för samhällsinstitutioner.

Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa.

Rapporten baseras på en kvalitativ intervjustudie som genomfördes våren 2015 och inkluderade 20 individuella intervjuer med personer med transerfarenhet.
Intervjupersonernas utsagor vittnar om en önskan om och ett behov av likabehandling. Genom att bryta med samhällets förväntningar kring könsidentitet, utsätts transpersoner ofta för oförståelse, okunskap och kränkningar i samspelet med till exempel familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal. Upplevelser av återkommande oförståelse, ifrågasättande och diskriminering och kränkning, på grund av okunskap, fördomar eller normativa förväntningar utgör hinder för hälsa. Detta upplevs även påverka den sexuella hälsan negativt och begränsar därmed förutsättningar för och upplevelsen av sexuell hälsa.

Läs rapporten Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa