Samordning (HBT)

Inom regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin) är Folkhälsomyndigheten en av fem strategiska myndigheter. De övriga strategiska myndigheterna är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), Kulturrådet och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter har regeringen bedömt vara extra viktiga för att målen i strategin ska uppfyllas. Myndigheterna ska samordna sina insatser inom hbt-området och samordningsansvaret är rullande och tilldelas en myndighet via regleringsbrevet.

Syftet med samverkan är att myndigheterna ska utbyta erfarenheter och sprida kunskap sinsemellan, samordna den övergripande kontakten med de för strategin relevanta civilsamhällesorganisationerna, om möjligt samordna sina insatser och samla gemensam kraft för att mer långsiktigt verka för strategins ambitioner och mål.

Läs mer

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin)

Diskrimineringsombudsmannen

Socialstyrelsen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statens kulturråd

Gå till toppen av sidan