Syftet med samverkan är att myndigheterna ska utbyta erfarenheter och sprida kunskap sinsemellan, samordna den övergripande kontakten med de för strategin relevanta civilsamhällesorganisationerna, om möjligt samordna sina insatser och samla gemensam kraft för att mer långsiktigt verka för strategins ambitioner och mål.

Läs mer

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (hbt-strategin)

Diskrimineringsombudsmannen

Socialstyrelsen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statens kulturråd