Ett diskussionsunderlag för skolan om ungas hälsa och sexualitet

För att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa bland unga behöver kunskap, attityder och beteenden som bibehåller ett ojämställt och ojämlikt synsätt på sexualitet och relationer bland unga diskuteras bland yrkesverksamma inom skolan. Här har vi samlat diskussionsunderlag som kan underlätta arbetet i grundskolans senare år och i gymnasieskolan.

Skolan är en av flera arenor där ungas kunskaper, attityder och beteenden formas inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och det är i undervisningen, genom elevhälsan och den övriga verksamheten som det hälsofrämjande uppdraget gestaltas. För att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa bland unga behöver därför aktuell kunskap om ungas syn på sexualitet och relationer diskuteras bland yrkessamma inom skolan i syfte att förbättra undervisning och arbetssätt.

Underlaget nedan kan användas i skolutvecklingsarbetet, till exempel för diskussioner i arbetslag, ämneslag eller vid annan typ av kompetensutveckling. Det vänder sig framför allt till undervisande lärare och elevhälsans personal i grundskolans senare år och i gymnasieskolan.

Diskussionsunderlaget bygger på aktuell kunskap och slutsatser om ungas hälsa och sexualitet från undersökningen UngKAB15 samt åtta centrala budskap som lutar sig mot skollagens och läroplanernas skrivningar.

Det kostnadsfria underlaget ger exempel på frågor som skolan kan utgå ifrån i arbetet med att skapa större jämlikhet för unga och unga vuxna i och utanför skolan när det gäller sexualitet och relationer:

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring diskussionsunderlaget om ungas hälsa och sexualitet?

Kontakta gärna enheten för sexuell hälsa och hivprevention, telefon växel 010-205 20 00 eller mejla till info@folkhalsomyndigheten.se

Gå till toppen av sidan