Nationell rapportering

Folkhälsomyndigheten ansvarar för hantering av statsanslag 2:4 och redovisar varje år till regeringen hur anslaget har använts och vilka resultat som har nått.

Redovisning av 2016 års anslag. (PDF, 846 kB)

Internationellt arbete och rapportering

FN:s medlemsländer antog i juni 2016 en uppdaterad politisk deklaration om att påskynda och öka tillgången till behandling av hiv med målet att utrota aids senast 2030. Deklarationen är kopplad till de globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som 2015 antogs av världens stats- och regeringschefer. Under perioden 2016–2030 ska världen ledas mot en hållbar och rättvis framtid.

Sverige är en del av den internationella gemenskapen och deltar och stödjer FN:s, WHO:s och EU:s deklarationer och arbete inom hiv området. Sverige ställde sig 2001 tillsammans med övriga medlemsstater bakom FN:s deklaration om omedelbara åtgärder för att bekämpa den globala spridningen av hiv och aids, UNGASS-deklarationen. Sverige står också bakom den deklaration för Europa som antogs på EU:s ministermöte i Dublin 2004, Dublindeklarationen. Utifrån UNGASS-deklarationens förslag togs år 2005 en nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar fram i Sverige.

I enlighet med de deklarationer som antagits rapporterar Folkhälsomyndigheten vartannat år till UNAIDS och EU resultaten av det svenska hivpreventiva arbetet. Rapporteringen svarar mot internationellt fastställda mål och indikatorer som relaterar till hiv och kan variera något mellan olika år men rör i huvudsak:

  • kunskap, attityd och beteende i olika grupper
  • tillgången till sexualundervisning
  • kondomanvändning
  • tillgång till testning och behandling för hiv
  • testfrekvensen för hivinfektion i olika riskutsatta grupper
  • tillgång till rena sprutor till personer som injicerar droger
  • samhällsförändringar som påverkar hälsan för viktiga grupper
  • hur arbetet nationellt är organiserat.