Preventionsgrupper

I den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar identifieras preventionsgrupper, som utifrån epidemiologiska data samt kunskap om risktagande och riskutsatthet i gruppen generellt, är extra viktiga att nå med preventiva insatser. Preventionsgrupperna är inte homogena och de överlappar varandra, det vill säga att en individ kan tillhöra flera preventionsgrupper. Det finns även inom grupperna stora skillnader i riskutsatthet och risktagande.

 • Män som har sex med män

  Män som har sex med män (MSM) är en prioriterad preventionsgrupp för hivprevention eftersom den största delen av den överföringen av hiv som sker i Sverige sker via sex mellan män.

 • Personer som injicerar droger

  Preventionsgruppen personer som injicerar droger avser både dem som redan injicerar men också personer som befinner sig i risk för att börja injicera någon typ av drog.

 • Personer med utländsk bakgrund

  Personer med utländsk bakgrund, ofta benämnda migranter, innefattar en stor och heterogen grupp människor. Här finns asylsökande, anhöriginvandrare, papperslösa, arbetskraftsinvandrare och gäststudenter…

 • Unga och unga vuxna

  Ungdomar och unga vuxna är en heterogen grupp. Unga har olika förutsättningar för sin sexuella hälsa och reproduktiva hälsa och rättigheter, så som socioekonomisk position, livsstil, intressen, sexuell…

 • Gravida kvinnor

  Mödrahälsovården är skyldig att erbjuda alla gravida hivtest, liksom test för syfilis och hepatit B. Testningen är frivillig och finns reglerad i Socialstyrelsens föreskrift om infektionsscreening av…

 • Personer som har sex mot ersättning

  Sedan 1995 uppskattas att gatuprostitutionen i Sverige har mer än halverats. Många kontakter sker idag via internet. Personer som bor i Sverige har också sex mot ersättning utomlands. Personer som har…

 • Personer som lever med hiv

  Studier visar att kunskapen om hur hiv överförs och att kondom är ett säkert skydd, är god i befolkningen och att attityderna till personer som lever med hiv har förbättrats över tid. Samtidigt finns…

Gå till toppen av sidan