I Sverige är det mycket ovanligt att en hivpositiv kvinna överför virus till barnet under graviditet, förlossning eller amning. Detta tack vare att strukturerade förebyggande insatser genomförs. Anslutningen till infektionsscreeningen inom mödrahälsovården är mycket hög och personer med känd hivinfektion får en effektiv behandling. Genom effektiv behandling under graviditet och förlossning förhindras överföring av hiv till barnet. Det innebär att personer som lever med hiv kan planera för graviditet och att många som lever med hiv idag har barn.

I länder med hög förekomst av hiv sker oftare överföring av hiv till barnet även om tillgången till behandling generellt har ökat under senare år. Fall där överföring av hiv från mor till barn (mother to child transmission – MTCT) har skett rapporterats bland migranter, där barnet har smittats i samband med förlossning före ankomsten till Sverige. Vanligen beror detta på att tillgång till testning och behandling saknats.

I samband med den hälsoundersökning som alla asylsökande erbjuds finns möjlighet att informera och testa kvinnor och män i fertil ålder. Kvinnor och män som kommer från områden med större spridning av hivinfektion bör särskilt erbjudas hivtest för att förhindra överföring av hiv vid eventuellt kommande graviditet.

I Sverige lever idag färre än 200 barn under 18 år med hiv. Men många barn och ungdomar lever i familjer där någon annan har hiv.