Antalet rapporterade fall av hiv som överförts via injektion i Sverige varierar något från år till år, och varierar mellan 5 och 10 fall årligen. Däremot uppskattas att 35 000–45 000 personer i Sverige bär på hepatit C. Omkring 2 000 personer med nyupptäckt hepatit C-infektion rapporteras varje år, det vill säga 35–40 fall per vecka. Ungefär en fjärdedel är unga och unga vuxna i åldern 15–24 år, och av dessa har cirka 85 procent fått hepatit C när de injicerat droger. Hepatit C kan också överföras sexuellt. Idag finns effektiv botande behandling av hepatit C och vaccin mot hepatit B.

Statistik om hepatit C.

Folkhälsomyndigheten tog 2015 fram en vägledning i det förebyggande arbetet. Vägledningen pekar på att det förebyggande arbetet behöver anpassas efter lokala förhållanden men att det kan bedrivas genom att tillhandahålla fasta, mobila eller uppsökande lågtröskelverksamheter på olika arenor. I vägledningen sammanfattas viktiga åldersrelaterade negativa livhändelser som kan förekomma hos en exempelperson som injicerar droger:

Illustration om viktiga åldersrelaterade negativa livhändelser

Drogdebut sker i genomsnitt vid 14–15 års ålder, och injektionsdebuten runt 18–19 år. Introduktion sker ofta genom att en mer erfaren person hjälper till vid injektionstillfället, så kallad "tradering av kunskap" och risk för infektion finns redan från första injektion.

Upp till 50 procent av dem som delar injektionsverktyg kan förväntas få hepatit C inom två år efter injektionsdebut. Medianåldern för hepatit C-diagnos ligger runt 35 år, och för hiv-diagnos runt 37 år (förutom vid sporadiska utbrott av hiv), vilket indikerar sen upptäckt av sjukdom i målgruppen. Arenor där målgruppen kan nås är till exempel Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kriminalvården.

Skadebegränsande åtgärder för att minska riskutsatthet för infektioner bland personer som injicerar, så kallad harm reduction, är en pragmatisk hållning med starkt vetenskapligt stöd. Den har i Sverige varit kontroversiell, men nu pågår utbyggnad av mottagningar för sprututbyten. Folkhälsomyndigheten har i flera år framhållit sprututbyten som ett hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ramen för allas rätt till hälsa. Den 1 mars 2017 kom en lagändring som innebär att landstinget blir huvudman för och ensamt kan besluta att starta sprututbytesverksamhet. Tidigare hade berörda kommuner vetorätt. Detta kommer troligen att bidra till sprututbytesverksamheten byggs ut. Dessutom har åldersgränsen 20 år sänkts till 18 år för deltagarna i verksamheten, vilket kan bidra till att minska riskutsattheten för blodburna infektioner bland unga.

Uppföljningen, övervakningen och analyserna av epidemiologisk utveckling och omvärldsanalys behöver stärkas, liksom kunskapen om och samverkan kring gruppen inom sjukvård, socialtjänst, missbruksvård och kriminalvård. Tillgången till jämlik och jämställd vård måste alltid beaktas i det förebyggande arbetet.

Läs mer

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger