Om uppdraget

Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det folkhälsopolitiska ramverket består av åtta målområden med stor betydelse för en god och jämlik hälsa och visar inriktningen för arbete som främjar detta. SRHR har kopplingar till flera av dessa målområden.

Sedan hösten 2020 finns den första nationella strategin för SRHR i Sverige. Det övergripande målet för strategin är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Strategin innehåller fyra långsiktiga delmål och sju åtgärdsområden. Det övergripande målet och delmålen ska regelbundet följas upp utifrån ett antal indikatorer. Vi har även ett pågående uppdrag att ge stöd till regioner, myndigheter och kommuner och andra aktörer inom området i syfte att implementera den nationella strategin. Ett av åtgärdsområdena i strategin innefattar att skapa strukturella förutsättningar för SRHR-arbetet genom att utveckla handlingsplaner i regioner och kommuner som konkretiserar prioriteringar, aktiviteter och åtgärder och som kopplas till eller integreras med annat främjande, förebyggande och åtgärdande folkhälsoarbete.

Nu har vi fått ett uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan. Handlingsplanen ska syfta till att konkretisera målsättningarna i strategin och bidra till att stödja myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom en samlad handlingsplan som syftar till att konkretisera målsättningarna i strategin kommer arbetet för att genomföra strategin bli mer strategiskt och ändamålsenligt. Handlingsplanen kan också bidra till att det övergripande SRHR-arbetet utvecklas framöver på både nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att tillhandahålla ett stödjande verktyg till planering och uppföljning av SRHR med rättighetsperspektivet och jämlikhet i hälsa som centrala utgångspunkter.

Vi ska delredovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider till Regeringskansliet senast 1 juni 2022 och därefter slutredovisa uppdraget senast 1 juni 2023.

Läs mer

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (PDF, 775 kB)