Folkhälsomyndigheten fick under 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med SRHR. Handlingsplanen ska fungera som ett vägledande och stödjande verktyg genom att:

  • konkretisera målen i den nationella SRHR-strategin
  • fastställa prioriteringar och insatser inom SRHR-området
  • bidra till att samordna insatser mellan myndigheter, nationella organisationer och andra berörda aktörer
  • bidra med struktur för uppföljning och annan kunskapsframtagning.

I uppdraget att ta fram handlingsplanen ingår att både samverka med och inhämta kunskap och erfarenheter från regioner, kommuner, civilsamhället, myndigheter och lärosäten. Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet den 1 juni 2023.

Läs mer