Utvecklingen av den sexuella och reproduktiva hälsan i befolkningen behöver kontinuerligt följas upp för att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete. Ett antal indikatorer har tagits fram för att mäta utvecklingen. Syftet är att tillhandahålla ett stödjande verktyg till planering och uppföljning av SRHR med rättighetsperspektivet och jämlikhet i hälsa som centrala utgångspunkter. Uppföljningen av mål och delmål i SRHR-strategin sammanfaller med uppföljningen av de globala hållbarhetsmålen för SRHR, särskilt mål 3 om hälsa, mål 5 om jämställdhet, mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen utan våld, övergrepp och människohandel samt delvis med jämställdhetspolitikens delmål om jämställd hälsa och våld mot kvinnor. SRHR-uppföljningen har också kopplingar till andra uppföljningssystem, bland andra uppföljningen av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, strategin mot mäns våld mot kvinnor, hbtqi-personers hälsa inom strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck samt med stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet.

Urval av indikatorer

De förslagna indikatorerna består av strukturindikatorer, process- och resultatindikatorer samt utvecklingsindikatorer. Uppföljningen av SRHR på nationell nivå är under utveckling, inte minst i relation till hur uppföljningen av de globala hållbarhetsmålen utvecklas. Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig och genomförbar uppföljning på SRHR-området. Vissa indikatorer är redan på plats med befintlig data medan andra kräver utvecklingsarbete för att kunna mätas. Urvalet av indikatorer kan komma att revideras och uppdateras beroende på områdets utveckling samt på tillgången av datamaterial och tillgängliga resurser.

För att följa upp fördelningen av den sexuella och reproduktiva hälsan i befolkningen behöver indikatorerna kunna brytas ner på olika grupper. Nedbrytningen bör göras så att den kan ge en bild av skillnader utifrån exempelvis diskrimineringsgrunderna och socioekonomiska förutsättningar.

Läs mer

Bilaga 1. Uppföljning av SRHR (PDF, 840 kB)

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)