Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i principen om allas lika värde och i de mänskliga rättigheterna som de formulerades av FN 1948. Grundläggande i svensk lag till skydd för allas lika värde är diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den svenska abortlagen (1974:595) ger kvinnor rätt till abort. Denna rätt innefattar även rätten att inte behöva uppge skäl för en abort till och med graviditetsvecka 18. Det innebär att såväl män som kvinnor ska få information om och tillgång till godkända preventivmetoder. Det innebär också rätten att få tillgång till tjänster som gör det säkert att genomgå graviditet och förlossning.

Läs mer

Studien: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017

Fördjupningsstudie: Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa