Fördjupningsstudier SRHR

I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten att genomföra en befolkningsundersökning på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ingick även att göra fördjupningsstudier.
Fördjupningsstudierna har olika inriktningar och har genomförts med olika metoder. Resultaten från dem syftar till att komplettera resultaten från SRHR2017.

Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Rapporten redogör för resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. Majoriteten av unga migranter upplevde sig ha en bra eller mycket bra generell och sexuell hälsa. Däremot hade en dryg fjärdedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna upplevt oönskade sexuella handlingar. En femtedel av männen och en dryg tiondel av kvinnorna hade inte sökt vård för sexuell och reproduktiv hälsa det senaste året, trots ett upplevt behov. Förutom könsskillnader fanns även generellt skillnader utifrån exempelvis ursprungsland, migrationserfarenhet och utbildningsnivå bland respondenterna.

Studien finns som rapport och sammanfattad version.

Undersökningen utfördes av Umeå Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Läs sammanfattad version av Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga med intellektuella funktionshinder

I denna kvalitativa studie intervjuades 19 personer med intellektuell funktionsnedsättning mellan 16-31 år. Resultaten visade sammanfattningsvis att de flesta informanter var nöjda med sin allmänna och sexuella hälsa. De flesta kan själva välja partner, medan några uppgav att deras föräldrar och släkt har synpunkter och/eller bestämmer. Några hade erfarenhet av kyssar, kramar, smek, hångel och samlag. De flesta uppgav att de fått sex- och samlevnadsundervisning i skolan, men den upplevdes som bristfällig eller irrelevant. De unga använde internet för att på egen hand söka information om sexualitet, för att hålla kontakt med vänner och träffa nya partner och för att använda pornografi. En del hade erfarenheter av sexuella trakasserier och kränkningar, och det fanns också upplevelser av att ha blivit utsatt på internet.

Undersökningen utfördes av Malmö Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporterna

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuella funktionshinder

Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention

Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention - en sammanfattande rapport

Gå till toppen av sidan