Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Rapporten redogör för resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. Majoriteten av unga migranter upplevde sig ha en bra eller mycket bra generell och sexuell hälsa. Däremot hade en dryg fjärdedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna upplevt oönskade sexuella handlingar. En femtedel av männen och en dryg tiondel av kvinnorna hade inte sökt vård för sexuell och reproduktiv hälsa det senaste året, trots ett upplevt behov. Förutom könsskillnader fanns även generellt skillnader utifrån exempelvis ursprungsland, migrationserfarenhet och utbildningsnivå bland respondenterna.

Studien finns som rapport och sammanfattad version.

Undersökningen utfördes av Umeå Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten:
Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Läs sammanfattad version: Migration, sexuell hälsa och hiv/STI-prevention

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga med intellektuella funktionshinder

I denna kvalitativa studie intervjuades 19 personer med intellektuell funktionsnedsättning mellan 16-31 år. Resultaten visade sammanfattningsvis att de flesta informanter var nöjda med sin allmänna och sexuella hälsa. De flesta kan själva välja partner, medan några uppgav att deras föräldrar och släkt har synpunkter och/eller bestämmer. Några hade erfarenhet av kyssar, kramar, smek, hångel och samlag. De flesta uppgav att de fått sex- och samlevnadsundervisning i skolan, men den upplevdes som bristfällig eller irrelevant. De unga använde internet för att på egen hand söka information om sexualitet, för att hålla kontakt med vänner och träffa nya partner och för att använda pornografi. En del hade erfarenheter av sexuella trakasserier och kränkningar, och det fanns också upplevelser av att ha blivit utsatt på internet.

Undersökningen utfördes av Malmö Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuella funktionshinder

SRHR bland hbt-personer

Rapporten beskriver resultaten från undersökningen SRHR2017 med fokus på homosexuella, bisexuella och transpersoner i åldrarna 16–84 år som svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Rapporten beskriver resultat om deras upplevelser av sitt sexliv, digitala arenor och pornografi, relationer och egenmakt, reproduktiv hälsa, sex mot ersättning och sexuella trakasserier och våld.

Läs rapporten:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner

Ett spektrum av sexuella samtycken

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Rapporten är baserad på en kvalitativ intervjustudie med 31 sexuellt aktiva personer 23–61 år där de flesta identifierar sig som heterosexuella.

Rapporten riktar sig främst till myndigheter, institutioner och organisationer som arbetar med sexualitetsfrågor. Studiens resultat kan användas för att bättre förstå sexuellt samtycke, både hur det praktiseras och upplevs.

Läs rapporten:
Ett spektrum av sexuella samtycken