• Varför genomförs en undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

  Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet med studien är att ta fram kunskap för att redovisa och rapportera en aktuell bild av området men också skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. Sexualitet och sexuell hälsa har stor betydelse för hälsan och är en viktig del av livet. Men det saknas aktuell kunskap om vad som påverkar människors sexuella och reproduktiva liv. Kunskapen från denna studie behövs för att till exempel utveckla en hälso- och sjukvård och skola som möter människors behov även kring frågor som rör sexualitet. Det ger förutsättningar för en ökad jämställdhet och jämlikhet i hälsa – att alla ska ha samma förutsättningar att må bra.

 • Vad handlar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter om?

  Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) omfattar bland annat rätten till att bestämma över sin kropp och sexualitet, rätten till kunskap om sexualitet och reproduktion, tillgång till preventivmedel och vård vid förlossning, tillgång till säker abort och möjlighet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och rätt att slippa diskriminering, sexuella trakasserier och våld.

 • Vilka frågor ställer ni i undersökningen?

  Enkätfrågorna handlar bland annat om sexualitetens förutsättningar och begränsningar, sexuella och reproduktiva erfarenheter, som sexuell debut men också skador vid förlossning. Frågor om relationer belyser bland annat egenmakt men också händelser som diskriminering, våld och utsatthet.

 • Vilka kommer att få svara på undersökningen?

  Inbjudan att svara på frågorna i undersökningen kommer att skickas ut till 50 000 slumpvis utvalda individer i åldrarna 16–84 år över hela landet. Det är frivilligt att delta så vi vet inte i förväg hur många som kommer att medverka men vi hoppas att många vill bidra till att öka kunskapen inom området.

 • Hur går undersökningen till?

  Den 4 och 5 september går inbjudan ut med information om studien och möjlighet att logga in på en webbaserad enkät till 50 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. En vecka senare skickas samma enkät i pappersformat. Att svara på enkäten är frivilligt och man är anonym i alla led. Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

  Folkhälsomyndigheten är huvudansvarig för studien och har med stöd av forskare, utredare från andra myndigheter och civila samhällets organisationer tagit fram frågorna i formuläret. Det är också Folkhälsomyndigheten som slutligen sammanställer studiens resultat, återrapporterar till regeringen samt publicerar en rapport som kommer att vara tillgänglig för alla via myndighetens webbplats. Enkätfabriken AB ansvarar för utveckling och support av webbenkäten samt för att skanna in svaren från pappersblanketten innan de skickas till Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvariga för urvalsdragning, för utskick och för kompletterande information från befolkningsregistret som kön, ålder, civilstånd, födelseområde, invandringsår, län, utbildningsnivå, inkomstgrupp och sysselsättning till Folkhälsomyndigheten.

 • Hur kan jag vara säker på att mitt svar inte kan kopplas till mig som person?

  Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Resultatet presenteras på gruppnivå. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hos Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. All personal inom myndigheterna som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan Folkhälsomyndigheten och Enkätfabriken AB. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

  Numret på kuvertet eller under streckkoden på enkätens baksida är bara till för att se vilka som har svarat på undersökningen – så att inga påminnelser skickas ut i onödan.

 • När och hur kommer resultatet av studien att presenteras?

  Resultatet kommer att presenteras senast under 2019 i en rapport och här på vår webbplats. Senare kommer vetenskapliga artiklar att skrivas. Resultatet kommer även att användas vid Sveriges rapportering till FN, WHO och ECDC.

 • Hur kan mina svar komma att användas i framtiden?

  Folkhälsomyndigheten kan komma att anlita forskare för att genomföra fler studier med resultatet av denna studie som grund. Vi lämnar ut resultatet först efter noggrann granskning. De uppgifter som lämnas ut av oss är på gruppnivå och kan därför inte kopplas till personuppgifter eller enskilda individer.

 • Sexualitet är väl var och ens privata sak. Varför vill staten undersöka våra sexualvanor?

  Sexualitet är en viktig del av folkhälsan, och därför ett av flera frågeområden i studien. Undersökningens nyckelfråga är om människor kan leva sexuellt på det sätt de önskar. Vad som gjort att de kunnat eller inte kunnat leva som de vill, vad som gör dem nöjda eller missnöjda. Genom att ställa frågor om erfarenheter av sexuella och reproduktiva händelser kan det kopplas till svar om hur nöjd man är med dessa erfarenheter. Det kan visa vad som främjar hälsan och vad som inte främjar hälsan. Den kunskapen behövs för att till exempel möta människors behov i främjande och förebyggande arbete, inom hälso- och sjukvården och skolan.