• Varför har Folkhälsomyndigheten gjort den här undersökningen? Varför behöver en myndighet veta hur ofta människor har sex?

    Det här är en enkät om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket är ett mycket bredare område än endast sexualvanor. Sexualitet påverkar hälsan och Folkhälsomyndigheten fokuserar på sex och sexualitet som en bestämningsfaktor för hälsa precis som andra levnadsvanor som exempelvis alkoholkonsumtion.

    Det handlar i grunden om hälsa och rättigheter. Alla har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet och reproduktion. Ur ett folkhälsoperspektiv är en god sexuell hälsa viktig och har visat sig ha samband med en god allmänhälsa. Enligt WHO:s rekommendationer och Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), har alla rätt till trygga, positiva och njutbara sexuella upplevelser fria från tvång eller våld.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:44