• Svarsandel 30,5% är inte det lågt?

    Det är lägre än andra generella befolkningsundersökningar om hälsa som till exempel Nationella folkhälsoenkäten men det är i linje med undersökningar om sexualitet och känsligare frågor. Vi hanterar detta genom att vikta upp för de grupper som svarat i lägre grad för att i möjligast mån kunna uttala oss om Sveriges befolkning i allmänhet.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:45